Koordynujemy szereg procesów, które pozwalają na osiągnięcie założonych celów. Poszczególne zadania realizujemy w obszarze swoich kompetencji, aby osiągnąć maksymalną efektywność.

Spółką dominującą w Grupie jest Enea. Do głównych organów zarządzających spółki Enea należy Zarząd i Rada Nadzorcza. W kompetencjach Zarządu leżą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu spółki i Regulaminu Zarządu.

Na dzień 31.12.2018 roku Zarząd Enei reprezentują cztery osoby, które łączą funkcje zarządcze oraz operacyjne w strukturach spółki. Prezes Zarządu odpowiada za obszar strategiczny, a poszczególni Członkowie Zarządu za obszary: korporacyjny, handlowy i finansowy. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania sprawami spółki w ramach swoich regularnych czynności.

Członkowie Zarządu Enea SA

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu

Piotr Adamczak

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Piotr Olejniczak

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zbigniew Piętka

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza Enei sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych. Na dzień 31.12.2018 roku Rada Nadzorcza spółki składa się z dziewięciu członków.

Członkowie Rady Nadzorczej Enea SA


  • Stanisław Kazimierz Hebda, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Paweł Jabłoński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Piotr Mirkowski, Sekretarz Rady Nadzorczej;
  • Ireneusz Kulka, Członek Rady Nadzorczej;
  • Paweł Andrzej Koroblowski, Członek Rady Nadzorczej;
  • Roman Stryjski, Członek Rady Nadzorczej;
  • Sławomir Brzeziński, Członek Rady Nadzorczej;
  • Tadeusz Mikłosz, Członek Rady Nadzorczej;
  • Wojciech Klimowicz, Członek Rady Nadzorczej.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W roku 2018 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enei. Pan Paweł Skopiński zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a jego miejsce zajął Pan Ireneusz Kulka, powołany na podstawie oświadczenia Ministra Energii z dnia 22 marca 2018.

W dniu 16 kwietnia 2018 roku Zarząd Enei powziął informację o datowanym na dzień 13 kwietnia 2018 roku oświadczeniu Ministra Energii w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki – w związku z tym, z dniem 15 kwietnia 2018 roku ze składu Rady Nadzorczej spółki odwołany został Pan Ireneusz Kulka. Ponadto, w dniu 16 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei odwołało ze składu Rady Nadzorczej Enei Pana Rafała Bargiela oraz Pana Piotra Kossaka, a także powołało w skład Rady Nadzorczej spółki Pana Ireneusza Kulkę oraz Pana Pawła Jabłońskiego, przy czym uchwała dotycząca powołania Pana Pawła Jabłońskiego, weszła w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia pozyskania przez kandydata pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, tj. od dnia 20 kwietnia 2018 roku.

W dniu 31 lipca 2018 roku do spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Pana Rafała Szymańskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Enei.

Ostatnią zmianą, która nastąpiła 24 września 2018 roku, było podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei o powołaniu Pana Pawła Andrzeja Koroblowskiego w skład Rady Nadzorczej spółki.