W minionym roku obchodziliśmy 10-lecie debiutu Enei na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obecnie jesteśmy podmiotem publicznym wartym ponad 4,1 mld zł i drugą najwyżej wycenianą grupą energetyczną na polskiej giełdzie. Zwieńczeniem dotychczasowego wysiłku była kwalifikacja Enei do londyńskiego koszyka FTSE Russell, wchodząc tym samym w skład indeksów rynków rozwiniętych.

Akcje spółki Enea są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. Łączna liczba wszystkich wyemitowanych akcji spółki wynosi 441.442.578 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 51,50 % udziałów w kapitale zakładowym. Na ten moment nie są znane żadne umowy lub zdarzenia, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na zmianę proporcji akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Niemniej jednak, specyfika procesu nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych, przez uprawnionych Pracowników i ich spadkobierców, może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

Spółka jest obecna w poniższych indeksach:

  • WIG 30;
  • mWIG 40;
  • WIG energia;
  • WIG Poland.

Struktura Akcjonariatu

Struktura AkcjonariatuStruktura Akcjonariatu

Kluczowe dane giełdowe

Dane 2018
Liczba akcji [szt.] 441.442.578
Minimum [zł] 9,58
Maximum [zł] 11,5
Kurs na koniec okresu [zł] 9,9
Kurs na koniec poprzedniego okresu [zł] 11,5
Średni wolumen [szt.] 1.121.578