Sercem naszych procesów wytwórczych są elektrownie w Kozienicach i Połańcu oraz zakłady energetyki cieplnej znajdujące się w Białymstoku, Pile i Obornikach. To tutaj realizowane są główne procesy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. 

Procesy produkcyjne odbywające się w ramach łańcucha dostaw są skomplikowane i obarczone wieloma procedurami. Koordynacja tych prac pozwala na dostarczenie Klientom produktów o oczekiwanej jakości.

W procesach produkcyjnych wykorzystujemy węgiel kamienny, biomasę, gaz oraz oleje opałowe. Węgiel kamienny, niezbędny do produkcji, transportujemy drogą kolejową. Nasze zapotrzebowanie na węgiel w większości zaspokaja LW Bogdanka, a pozostałą część surowca kupujemy u dostawców zewnętrznych. Do produkcji energii cieplnej w Elektrociepłowni Białystok wykorzystujemy biomasę, a gaz do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Oborniki oraz Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła.

Zakup surowca
Dostawa surowca
Kontrola jakosći
Produkcja
Zakup surowca

UMOWY:

Zakupy surowca dokonywane są w oparciu o wewnętrzne regulaminy Enei Wytwarzanie, Enei Elektrowni Połaniec i Enei Trading. Umowy zawierane są na: jeden rok, kilka lat lub bezterminowo.

DOKUMENTY I CERTYFIKATY:

Przy transakcjach związanych z surowcem wymagamy od dostawców dokumentów potwierdzających jakość dostaw. Sprawdzamy m.in. sprawozdanie z badań, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz przeprowadzamy analizę sitową dostarczanych produktów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Nad prawidłową realizacją procesu zakupu surowca czuwają Biuro Zakupu Paliw i Biuro Zakupu Biomasy, w Departamencie Paliw i Logistyki Enei Trading.

Dostawa surowca

ODBIÓR I TRANSPORT SUROWCA:

Węgiel do Enei Wytwarzanie w Świerżach Górnych oraz Enei Elektrowni Połaniec dostarczany jest zewnętrznym transportem kolejowym w oparciu o miesięczny harmonogram dostaw. Transport surowców odbywa się w 5-cio dniowym terminie, liczonym od daty zapłaty za towar. Dostawa pojedynczej przesyłki z węglem wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych i jest uwarunkowana ruchem na trasach kolejowych. W procesach wytwórczych realizowanych w Enei Elektrowni Połaniec wykorzystuje się również biomasę. Surowiec dostarczany jest do Elektrowni w 50 % transportem samochodowym oraz kolejowym. Wielkość dostaw w danym miesiącu wynika z transakcji zawartych przez Eneę Trading i odbywa się w oparciu o uzgodniony dzienny harmonogram dostaw.

Dostawy węgla do Elektrociepłowni Białystok odbywają się również za pośrednictwem transportu kolejowego. Węgiel dostarczany jest bezpośrednio z kopalni do Elektrociepłowni na podstawie odrębnej umowy. Po załadunku węgla w kopalni, surowiec w ciągu 2-3 dni dociera do Elektrociepłowni Białystok. W celu zrealizowania zamówienia na czas, jesteśmy zobowiązani do przekazania kopalni zapotrzebowania na dany miesiąc, do 25 dnia miesiąca poprzedzającego termin dostawy.

Elektrociepłownia Białystok w procesach wytwórczych wykorzystuje również biomasę oraz olej lekki. Dostawy biomasy realizowane są w 71 % transportem samochodowym, a w 29% drogą kolejową. Wielkość dostaw na kolejny tydzień uzgadniana jest w tygodniu poprzedzającym dany tydzień - do środy dla dostaw kolejowych, a do piątku dla dostaw samochodowych. Dostawy oleju lekkiego odbywają się wyłącznie autocysternami na koszt dostawcy.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Za dostawę surowca odpowiedzialne jest Biuro Zakupów Paliw w Enei Trading. Dzienne harmonogramy dostaw biomasy do Elektrowni w Połańcu aktualizowane są przez Zespół ds. Rozliczeń Biomasy w Enei Bioenergia.

Kontrola jakosći

WERYFIKACJA SUROWCA:

W celu sprawdzenia jakości dostarczonych surowców wykonywane są analizy laboratoryjne. Jakość węgla kamiennego w Enei Wytwarzanie kontrolowana jest przez własną jednostkę - Wydział Laboratoriów Chemicznych Enei Wytwarzanie. Natomiast, badania jakości dostarczonych paliw, do których należy węgiel kamienny, mazut i biomasa, w Enei Elektrowni Połaniec wykonywane są przez zewnętrzne laboratoria - Wykonawcę. Proces przeprowadzenia oceny jakości surowców w Enei Wytwarzanie i Enei Elektrowni Połaniec przebiega w podobny sposób. W Elektrowniach, podczas rozładunku, z każdej dostawy pobierane są próbki surowców za pomocą automatycznych próbobiorników. W laboratorium Enei Wytwarzanie oraz u Wykonawcy obowiązuje system 4 brygadowy, dlatego kontrola jakości dostaw prowadzona jest całodobowo. Pracownicy zewnętrznego laboratorium przygotowują dla każdej dostawy próbkę do wykonania badań. Laboranci Wykonawcy pracujący w systemie 1-zmianowym wykonują badania w zakresie parametrów zapisanych w obowiązującym harmonogramie badań. W trakcie pobierania próbek przez upoważnionego Pracownika laboratorium wykonywana jest kontrola wizualna. W każdej z Elektrowni próbki węgla z każdej partii przygotowywane są do analizy elementarnej węgla. Analizie podlegają poniższe parametry węgla: zawartość wilgoci całkowitej, zawartość wilgoci w próbce analitycznej, zawartość popiołu, zawartość siarki, ciepło spalania oraz wartość opałowa. Całkowity czas kontroli pojedynczej próbki to ok 5 godzin przy równoczesnym oznaczaniu w/w parametrów. W przypadku kontroli jakości mazutu badane są następujące parametry: gęstość w temp. 15°C, lepkość kinematyczna w temp. 100°C, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość wody, wartość opałowa. Badając biomasę leśną i pozaleśną brane są pod uwagę poniższe parametry: zawartość wilgoci całkowitej, zawartość popiołu, zawartość siarki, ciepło spalania, wartość opałowa, analiza sitowa.

W przypadku rozbieżności w analizach, obie strony wymieniają się próbkami arbitrażowymi lub organizowane są pobory komisyjne. Wyniki z wykonanych badań dla danej dostawy, Wykonawca jest zobowiązany zapisać w odpowiednim rejestrze elektronicznym w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty pobrania próbki.

Dostawcy biomasy zobowiązani są do stosowania praktyk zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Zarzadzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, jaki obowiązuje w spółkach wytwórczych. Dodatkowo, w ramach Systemu Należytej Staranności dostawcy są audytowani przez niezależną firmę zewnętrzną. W Enei Elektrowni Połaniec dokonywany jest audyt dla każdego dostawcy, który ma na celu sprawdzenie wiarygodności etyczno-biznesowej kontrahenta.

PROCEDURY I POLITYKI:

Wydział Laboratoriów Chemicznych Enei Wytwarzanie (DHC) w obszarze poboru, przygotowania próbek paliw, wykonuje analizy wg następujących norm:

 • Pobór i przygotowanie próbek PN-G04502:2014-11, wilgoci całkowitej PN-80/G-04511.

Wydział DHC stosuje następujące normy i procedury:

 • Instrukcja gospodarki paliwem produkcyjnym ZA-84-2015-1-I;
 • Procedura ogólna PO-15 postępowanie z próbkami węgla kamiennego;
 • Zawartość wilgoci analitycznej PN-80/G-04511 lub PN-G-04560:1998;
 • Zawartość popiołu PN-80/G-04512+Az1:2002 z wył. pkt. 2.4.2 LUB PN-G-04560:1998;
 • Ciepło spalania i wartość opałowa PN-81/G-04513;
 • Zawartość siarki całkowitej PN-G-04584:2001;
 • Zawartość węgla całkowitego PB-01/TECH.

Labolatoria zewnętrzne (Wykonawca) do kontroli jakości paliw na rzecz Enei Elektrowni Połaniec stosują następujące normy:

 • Węgiel kamienny: PN-G-04502, PN-G-04511, PN-G-04512, PN-G-04584, PN-G-04513, PN-ISO 1928;
 • Mazut: PN-EN ISO 3170, PN-EN ISO 12185, PN-C-04357, PN-EN ISO 2719, PN-EN ISO 14596, PN-ISO 3733, PN-C-04062;
 • Biomasa: PN-EN ISO 18135, PN-EN ISO 18134-2, PN-EN ISO 18122, PN-EN ISO 16994, PN-EN ISO 18125, PN-EN ISO 17827-1.
Produkcja

PROCES PRODUKCYJNY:

Produkcja energii elektrycznej w obu Elektrowniach rozpoczyna się od rozładunku węgla, który podawany jest do zasobników przykotłowych za pomocą ciągów nawęglania. Z nich trafia do młynów a następnie do kotła, w ilości zależnej od mocy bloków w danej chwili. Para z kotła podawana jest na turbinę, która napędza generator produkujący energię elektryczną. Czas, po jakim podany węgiel z nawęglania zostanie spalony, wynosi kilka godzin. Proces produkcji jest ciągły, a jej wielkość zależy od sygnałów mocy zadanych przez Krajową Dyspozycję Mocy, zależnie od planów sprzedaży, zgłoszonych ograniczeń oraz bieżącej sytuacji w systemie elektroenergetycznym.

KONTROLA JAKOŚĆI:

Kontrola jakości procesu produkcyjnego energii elektrycznej sprawowana jest w trybie online przez operatora systemu elektroenergetycznego, za pośrednictwem systemu LFC, pełniącego funkcję wymiany danych regulacyjnych dla jednostek wytwórczych. Na każdej jednostce wytwórczej (bloku energetycznym) monitorowana jest wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej, w stosunku do wielkości zadanej w określonych przedziałach czasowych, najczęściej w okresach 15 minutowych. Ponadto, na poszczególnych jednostkach monitorowane jest załączenie usług systemowych, które mogą być świadczone przez poszczególne jednostki, na żądanie operatora systemu elektroenergetycznego. Wszelkie odchylenia operator systemu elektroenergetycznego zgłasza do służb elektrowni, celem weryfikacji i usunięcia ewentualnych przyczyn ich powstania.

PROCEDURY I POLITYKI:

Kontrolę jakości procesu produkcyjnego określa wewnętrzna Procedura Monitorowania Procesu, za pośrednictwem której monitorowany jest proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni Kozienice. W Enei Elektrowni Połaniec stosuje się wewnętrzne procedury i instrukcje, zgodnie z którymi realizowany jest proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Od strony Klienta zewnętrznego, kontrolę jakości procesu produkcji energii elektrycznej reguluje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wydana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Kontrolę jakości procesu produkcji energii cieplnej regulują zapisy zawartych umów z odbiorcami ciepła.