W 2018 roku prowadziliśmy liczne działania przyczyniające się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Aktywności w tym zakresie obejmowały inwestycje przeprowadzane na szeroką skalę oraz drobne zmiany w zakresie korzystania ze środowiska w codziennym procesie pracy.

Prowadziliśmy inwestycje, które przyczyniły się do korzystania z alternatywnych źródeł pozyskania energii. Ponadto skupiliśmy się na inicjatywach proekologicznych w naszych Biurach Obsługi Klienta.

INWESTYCJE ZMNIEJSZAJĄCE WPŁYW ŚRODOWISKOWY

Przykłady działań zmniejszających poziom emisji:

Enea Wytwarzanie

 • Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin - SCR dla kotłów AP-1650 bloków 500 MW nr 9 i 10, pozwalająca na obniżenie emisji tlenków azotu do powietrza;
 • Modernizacja elektrofiltrów bloków 200 MW nr 1 – 8, wpływająca na obniżenie emisji pyłu do powietrza;
 • Zabudowa dodatkowych zaworów odcinających na instalacji mazutowej;
 • Modernizacja instalacji odsiarczania spalin IOS I, II, IV;
 • Zabudowa na emitorach systemu pomiarów ciągłych, wynikających z konkluzji BAT;
 • Zabudowa instalacji redukcji metali ciężkich w ściekach z IOS;
 • Modernizacja turbozespołów bloków nr 9 i 10 w celu obniżenia jednostkowego zużycia ciepła.

Enea Elektrownia Połaniec

 • Zabudowa katalizatora SCR na bloku nr 4 wpływająca na zmniejszenie emisji tlenków azotu z poziomu ok 500 mg/Nm³ do wartości poniżej 200 mg/Nm³;
 • Modernizacja elektrofiltrów bloków 2-7;
 • Ograniczenie emisji SOx na bloku nr 1;
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków IOS.

Elektrociepłownia Białystok

 • Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8, pozwalająca na dostosowanie do zmian IED i konkluzji BAT. Inwestycja spowoduje redukcję emisji dwutlenku siarki i pyłu z kotłów K7 i K8 do wartości:
  • Średniodobowe stężenie dwutlenku siarki do 130mg/Nm3;
  • Średniodobowe stężenie pyłu do 10mg/Nm3.

Inwestycje w OZE obejmowały:

 • Spółka Enea Pomiary sfinalizowała inwestycje w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 19,2 kW w Poznaniu. Instalacja składa się z 64 paneli fotowoltaicznych. Generowana energia elektryczna synchronizowana jest z siecią energetyczną stanowiąc proekologiczne źródło energii odnawialnej.

Inwestycje w Biurach Obsługi Klienta obejmowały:

 • Wprowadzenie nowego szablonu dokumentów rozliczeniowych, pozwalającego na zmniejszenie ilości zużywanych kartek;
 • Wyeliminowanie papierowych blankietów do zapłaty w obszarze zielonogórskim na rzecz e-faktur;
 • Rozpoczęcie wdrażania w całej Grupie rozwiązań elektronicznych ograniczających wykorzystywanie papieru. Przygotowanie rozwiązanie, pozwoli na podpisywanie umów cyfrowym długopisem. 
AKCJE PROŚRODOWISKOWE
 • Enea Operator prowadzi działania pozwalające na ochronę bociana białego. Ptaki często budują swoje gniazda bezpośrednio na słupach energetycznych, dlatego też z inicjatywy spółki na niektórych liniach SN i nn napięcia stosuje się przewody izolowane. Ponadto spółka przeprowadza akcje wynoszenia gniazd na platformy oraz odbudowuje gniazda, które zostały uszkodzone po nawałnicach. W ten sposób, w 2018 roku ochroniliśmy 35 gniazd bocianich;
 • Inną inicjatywą realizowaną przez Enea Operator jest ochrona zagrożonego gatunku rybołowów. Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim określamy najlepsze lokalizacje platform dla rybołowów, które przygotowujemy i instalujemy na słupach;
 • Enea Wytwarzanie również przyczynia się do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Prowadzi stały nadzór i monitoring stanowisk gniewosza plamistego – węża występującego na terenie działania spółki. Zidentyfikowano jego stanowiska oraz utworzono dwa sztuczne, alternatywne miejsca rozrodu. Podjęto te działania w celu zróżnicowania miejsc potencjalnego składania jaj, umieszczając je w bezpiecznej odległości od wszelkich prac na torowisku Elektrowni;
 • Enea Wytwarzanie zaopiekowała się również nietoperzami. W lasach bezpośrednio przylegających do Elektrowni Kozienice, zawieszono 200 budek rozrodczych dla nietoperzy. Miejsca zostały uzgodnione z miejscowym nadleśnictwem.         

Nasze zaangażowanie w Zielone oblicze Elektrowni Kozienice

Angażujemy się w różnego rodzaju akcje edukacyjne w zakresie środowiska naturalnego. Enea Wytwarzanie wraz z Fundacją Enea oraz Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym zrealizowała projekt pod nazwą „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”. Celem inicjatywy było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa świata przyrodniczego wokół Elektrowni, w tym mnogości chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na jej terenie. Zamierzeniem projektu było opisanie wpływu Elektrowni Kozienice na otaczające ją środowisko przyrodnicze, obszary chronione, siedliska, zbiorowiska roślinne, doliny rzeczne i lasy. Prowadzone inicjatywy w znaczący sposób wpływają na ochronę niektórych gatunków, ponieważ bez zaangażowania spółki wiele gatunków np.: gniewosz plamisty, gągoł, puchacz, nurogęś, brzegówki, pustułka, na tym terenie nie przetrwałoby.

Projekt „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” miał charakter wielowymiarowy. Obejmował przygotowanie przenośnej wystawy ilustrowanej zdjęciami przyrodniczymi, opisującej poszczególne elementy przyrodnicze Elektrowni i jej najbliższego otoczenia. Wystawa była prezentowana na wielu pokazach, prelekcjach, zajęciach w szkołach oraz konferencjach, poruszane na nich zagadnienia to:

 • Szata roślinna, czyli rzecz o nietypowym bogactwie przyrodniczym Elektrowni Kozienice;
 • Szata roślinna – bogactwo roślin miododajnych;
 • Szata roślinna – gatunki rzadkie i chronione;
 • Barwny świat zwierząt – w królestwie owadów;
 • Barwny świat zwierząt – rzecz o rybach, płazach i gadach;
 • Barwny świat zwierząt – ptaki i ssaki w otoczeniu Elektrowni;
 • Formy ochrony przyrody w sąsiedztwie Elektrowni Kozienice.

Ponadto w ramach inicjatywy została opracowana książka „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” oraz spektakl audiowizualny w formie diaporamy. Spektakl stanowił zbiór wybranych zdjęć i rysunków przedstawiających bogactwo przyrodnicze na terenie Elektrowni Kozienice i jej wpływ na gatunki roślin i zwierząt.

Uzupełnieniem projektu były zajęcia w formie prelekcji, pogadanek i wystąpień oraz zajęć terenowych prowadzone w szkołach z zakresu edukacji ekologicznej.