Glossary beginning with I

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Dyrektywa ta zaostrza standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Interesariusz

Osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy na kogo ona wpływa.

IOS

Instalacja odsiarczania spalin oraz redukcji metali ciężkich.