Glossary beginning with S

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

SAIDI

Wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w dostawach energii elektrycznej, wyznaczony w minutach na odbiorcę. SAIDI jest współczynnikiem niezawodności stanowiącym sumę iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii (w minutach) i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.

SAIFI

Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich w dostawie energii - SAIFI, jest współczynnikiem niezawodności stanowiącym liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SCR

(ang. selective catalytic reduction) - instalacja katalitycznego odazotowania spalin  - to metoda, która  polega na redukcji tlenków azotu do azotu atmosferycznego z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak. Reakcja zachodzi na powierzchni katalizatora.

SDGs

(ang. Sustainable Development Goals) – Cele Zrównoważonego Rozwoju.

SE

Stacja elektroenergetyczna.