Naszą kulturę organizacyjną tworzymy w oparciu o wspólne wartości uwzględniające prawo i oczekiwania wszystkich grup Interesariuszy. 

Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami. Szanujemy poglądy naszych Pracowników oraz zapewniamy im równe szanse i jednakowe traktowanie. 

Wartości, z którymi się utożsamiamy, budowane są na fundamencie szacunku i wzajemnego zaufania. Dążymy do stworzenia jasnych i przejrzystych zasad współpracy oraz atmosfery sprzyjającej wszystkim Współpracownikom. Nie różnicujemy ich ze względu na płeć, rasę, narodowość, niepełnosprawność, wiek, tożsamość seksualną, przynależność związkową, pochodzenie etniczne lub społeczne, wyznawaną religię lub przekonania polityczne.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami etycznymi, opierającymi się na 4 wartościach, które oznaczają dla nas:

Uczciwość
Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
Kompetencja
Uczciwość
 • Postępowanie zgodne z zasadami etycznymi;
 • Reagowanie na sytuacje niezgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami;
 • Wzajemne poszanowanie i akceptacja otwartości w wyrażaniu opinii i poglądów.
Odpowiedzialność
 • Dotrzymywanie deklaracji w zakresie jakości obsługi, terminowości i niezawodności wytwarzania oraz dostaw energii, a także produktów i usług oferowanych przez Grupę Enea, uwzględniając ryzyko wynikające z prowadzanej aktywności;
 • Realizacja obowiązków pracodawcy i członka społeczności;
 • Uwzględnianie w działaniach potrzeb i wymagań szeroko pojętych interesów społecznych.
Bezpieczeństwo
 • Prowadzenie działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo energetyczne naszym Klientom;
 • Ochrona danych osobowych oraz informacji chronionych Interesariuszy;
 • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy;
 • Ochrona i szanowanie środowiska naturalnego.
Kompetencja
 • Realizacja zadań, świadczenie usług i oferowanie produktów najwyższej jakości;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze Współpracownikami;
 • Podnoszenie kwalifikacji w celu realizacji planów biznesowych Grupy oraz samorealizacji Pracowników.

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE WARTOŚCI ETYCZNE I ZASADY POSTĘPOWANIA

 • Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji oraz Innym Nieakceptowalnym Zachowaniom - wskazuje zachowania niedopuszczalne oraz sposoby przekazania informacji w przypadku konieczności zgłoszenia zaistniałego incydentu. Określa działania prewencyjne oraz obowiązki pracodawcy i Pracowników w tym obszarze;
 • Kodeks Etyki Grupy Enea - prezentuje zasady postępowania, u podstaw których leży równe traktowanie i poszanowanie godności osobistej. Wprowadza standardy zachowań wobec Klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i Współpracowników.