Ogólne wskaźniki

WSKAŹNIKWYTYCZNE GRIKOMENTARZ / OPIS
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Model biznesowy
Kontakt
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi Model biznesowy
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Kontakt
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Struktura Grupy
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Struktura Grupy
Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót Klienci i produkty
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze Model biznesowy
Wskaźnik własny 3 Wzrost wyprodukowanej energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego raportowanego roku Model biznesowy
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację Struktura Grupy
GRI 102-7 Skala działalności Struktura Grupy
Wskaźnik własny 4 Zużycie węgla kamiennego na potrzeby własne Model biznesowy
GRI 102-8 Informacje o Pracownikach oraz innych osobach świadczących pracę na rzecz organizacji, w tym:         
  • Całkowita liczba Pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia;-        
  • Całkowita liczba Pracowników w podziale na typ zatrudnienia (w pełnym lub nie pełnym wymiarze godzin)
Zatrudnienie
GRI 102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw Łańcuch dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości O procesie raportowania
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności (zasada ostrożności w politykach środowiskowych) Podejście do zarządzania środowiskiem
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju 
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Współpraca z organizacjami
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów i szans List Prezesa Zarządu
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania Wartości Grupy Enea
Prawa Pracowników
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzoru organizacji wraz w komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Kultura zarządzania
Zaangażowanie Interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą  Interesariusze Grupy
GRI 102-41 Procent Pracowników objętych umowami zbiorowymi Zarządzanie potencjałem Pracowników
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Interesariusze Grupy
GRI 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy Interesariusze Grupy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez Interesariuszy O procesie raportowania
Raportowanie
GRI 102-45 Podmioty ujęte w raporcie O procesie raportowania
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu O procesie raportowania
GRI 102-47 Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu O procesie raportowania
GRI 102-48 Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) O procesie raportowania
GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu  O procesie raportowania
GRI 102-50 Okres raportowania O procesie raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu O procesie raportowania
GRI 102-52 Cykl raportowania O procesie raportowania
GRI 102-53 Osoba kontaktowa O procesie raportowania
GRI 102-54 Oświadczenie o raportowaniu według GRI (opcja Core) O procesie raportowania
GRI 102-55 Indeks treści GRI Indeks wskaźnik GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu (brak zewnętrznej weryfikacji raportu) O procesie raportowania

Tematy ekonomiczne

WSKAŹNIKWYTYCZNE GRIKOMENTARZ / OPIS
WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
TEMATY EKONOMICZNE
Kluczowy aspekt raportowania: Wpływ na rozwój gospodarki krajowej
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Wpływ na gospodarkę
Strategia i kierunki rozwoju
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Wpływ na gospodarkę
Strategia i kierunki rozwoju
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Wpływ na gospodarkę Strategia i kierunki rozwoju
GRI 203-1 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Wpływ na gospodarkę Strategia i kierunki rozwoju
Wskaźnik własny 26 Wskaźniki efektywności realizacji strategii Strategia i kierunki rozwoju
Wskaźnik własny 27 Kluczowe wskaźniki giełdowe Rynek kapitałowy

Tematy środowiskowe

WSKAŹNIKWYTYCZNE GRIKOMENTARZ / OPIS
TEMATY ŚRODOWISKOWE
Kluczowy aspekt raportowania: Inwestycje i ich wpływ na środowisko 
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Podejście do zarządzania środowiskiem
Inwestycje i innowacje
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Podejście do zarządzania środowiskiem
Inwestycje i innowacje
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Podejście do zarządzania środowiskiem
Inwestycje i innowacje
Wskaźnik własny 22 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego  Podejście do zarządzania środowiskiem
Wskaźnik własny 7 Lista kluczowych inwestycji, które zmniejszają skalę wpływu organizacji na środowisko naturalne Inwestycje i innowacje
Surowce
GRI 301-1 Surowce według wagi i objętości Materiały i surowce
Kluczowy aspekt raportowania: Energia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Podejście do zarządzania środowiskiem
Wpływ na gospodarkę
Ciągłość dostaw energii
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Podejście do zarządzania środowiskiem
Wpływ na gospodarkę
Ciągłość dostaw energii
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Podejście do zarządzania środowiskiem
Wpływ na gospodarkę
Ciągłość dostaw energii
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Materiały i surowce


Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i efektywności energetycznej Wpływ na gospodarkę
Ciągłość dostaw energii
Wskaźnik własny 23 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Ciągłość dostaw energii
Wskaźnik własny 24 Produkcja energii pochodzącej z OZE  Odnawialne Źródła Energii
Kluczowy aspekt raportowania: Woda
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Podejście do zarządzania środowiskiem
Woda
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Podejście do zarządzania środowiskiem
Woda
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Podejście do zarządzania środowiskiem
Woda
GRI 303-3 Całkowity pobór wody według źródła Woda
Kluczowy aspekt raportowania: Emisje
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Podejście do zarządzania środowiskiem
Emisje
Zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Podejście do zarządzania środowiskiem
Emisje
Zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Podejście do zarządzania środowiskiem
Emisje
Zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami
GRI 305-1 Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych  Emisje
GRI 305-7 Emisja do atmosfery Emisje
Wskaźnik własny 25 Lista kluczowych inwestycji, które wpływają na zmniejszenie poziomu emisji Inwestycje i innowacje
Odpady
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem  Materiały i surowce
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 307-1 Kwota istotnych kar i sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Podejście do zarządzania środowiskiem

Tematy społeczne

WSKAŹNIKWYTYCZNE GRI KOMENTARZ / OPIS
TEMATY SPOŁECZNE
Kluczowy aspekt raportowania: Zapewnienie ciągłości dostaw energii
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Ciągłość dostaw energii
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ciągłość dostaw energii
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ciągłość dostaw energii
Wskaźnik sektorowy EU 28 SAIFI – częstotliwość wyłączenia zasilania Ciągłość dostaw energii
Wskaźnik sektorowy EU 29 SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania Ciągłość dostaw energii
Kluczowy aspekt raportowania: Satysfakcja Klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Cyberbezpieczeństwo
Wskaźnik własny 11 Nowe kanały komunikacji z Klientami Komunikacja z Klientami
Interesariusze Grupy
Wskaźnik własny 12 Poziom satysfakcji klientów – przykłady badań opinii Klientów i ich wyniki Komunikacja z Klientami
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji Klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług Wyprzedzanie oczekiwań Klientów
Ciągłość dostaw energii
Kluczowy aspekt raportowania: Skala i warunki zatrudnienia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zatrudnienie
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Zatrudnienie
Zarządzanie potencjałem Pracowników
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zatrudnienie
Zarządzanie potencjałem Pracowników
GRI 401-1 Łączna liczba i odsetek nowych Pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania, w tym:
  • Całkowita liczba i odsetek nowo zatrudnionych Pracowników w podziale na płeć, wiek i region (spółkę)
  • Całkowita liczba i odsetek Pracowników, którzy odeszli z organizacji w podziale na płeć, wiek  i region (spółkę)
Zarządzanie luką pokoleniową
GRI 401-2  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane Pracownikom pełnoetatowym Wsparcie i benefity
Kluczowe aspekty raportowania: Przeciwdziałanie luce pokoleniowej 
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zarządzanie luką pokoleniową
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Zarządzanie luką pokoleniową
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zarządzanie luką pokoleniową
Kluczowy aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji pracowników w tym zakresie Komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Szkolenia i edukacja
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zarządzanie potencjałem Pracowników
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Zarządzanie potencjałem Pracowników
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zarządzanie potencjałem Pracowników
GRI 404-2 Programy podnoszące umiejętności Pracowników  Zarządzanie potencjałem Pracowników
Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
Podejście do zarządzania i jego elementy
Wartości Grupy Enea
Kodeks Etyki
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Wartości Grupy Enea
Kodeks Etyki
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Wartości Grupy Enea
Kodeks Etyki
Kluczowy aspekt raportowania: Compliance – Zgodność działalności z prawem i regulacjami
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Compliance
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  Compliance
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Compliance
GRI 412-2 Szkolenia dla Pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Compliance
Zaangażowanie społeczne
Wskaźnik własny 16 Łączna kwota przeznaczona przez GK Enea na wszystkie działania zaangażowania społecznego (w tym m.in. na darowizny i wolontariat pracowniczy) / rok Wsparcie społeczeństwa
Wskaźnik własny 17 Liczba Pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku Inicjatywy pracownicze i wolontariat
Wskaźnik własny 18  Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego (w tym uczestników akcji/szkoleń i innych działań prowadzonych w ramach wolontariatu pracowniczego) / rok (bez uwzględnienia imprez masowych)  Inicjatywy pracownicze i wolontariat 
Wskaźnik własny 19 Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy w 2017 roku  Inicjatywy pracownicze i wolontariat 
Wskaźnik własny 20 Inicjatywy wspierające rozwój pasji i talentów Rozwój talentów
Wskaźnik własny 21 Inicjatywy charytatywne wspierające społeczeństwo  Inicjatywy pracownicze i wolontariat