Glossary beginning with O

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Operator systemu elektroenergetycznego

Operatorem systemu elektroenergetycznego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

OZE

Odnawialne źródła energii. Jest to, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.”