1. Enea SA łącznie z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. posiada 65,999 % liczby głosów na WZ.
  2. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.
  3. W dniu 4 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centralny System Wymiany Informacji Sp. z o.o. podjęło uchwałę postanawiającą o postawieniu spółki w stan likwidacji.