W sposób systematyczny zarządzamy ryzykami związanymi z naszą działalnością. W Grupie Enea funkcjonuje koncepcja procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM), która została oparta o model skoordynowany.


Grupa Enea zarządza ryzykiem korporacyjnym w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne skutki danego ryzyka. W przyjętym modelu, za pośrednictwem dedykowanych w tym celu jednostek organizacyjnych, Enea koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Realizację przyjętych założeń umożliwia struktura, w ramach której w Enea umiejscowiony jest Departament Zarządzania Ryzykiem, składający się z dwóch biur odpowiedzialnych odpowiednio za zarządzanie ryzykiem finansowym oraz zarządzanie ryzykiem biznesowym i ciągłością działania i ubezpieczeniami. Jednocześnie, spółki z Grupy posiadają w swoich strukturach komórki odpowiedzialne za obszar zarządzania ryzykiem, które współpracują z Departamentem Zarządzania Ryzykiem Enei. W spółkach funkcjonuje podział organizacyjny na Front Office, Middle Office oraz Back Office.

Efektywność procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym zapewnia:
 • System zarządzania ciągłością działania, mający na celu identyfikację procesów krytycznych dla działalności spółek Grupy Enea i wdrożenie takich mechanizmów i procedur, które zapewnią ich ciągłość w sytuacji awaryjnej;
 • Identyfikowanie ryzyk niefinansowych na poziomie poszczególnych spółek Grupy Enea podyktowane specyfiką prowadzonej działalności;
 • Podzielenie procesu, na określone segmenty, dla których opracowana została dokumentacja w postaci polityk, procedur oraz metodyk;
 • Etapowość procesu obejmująca identyfikację i ocenę nowych ryzyk, monitorowanie istniejących ryzyk oraz ich raportowanie;
 • Operacyjne zarządzanie ryzykiem przez spółki Grupy Enea w ramach przyznanych limitów i na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy Enea.

DOKUMENTY REGULUJĄCE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Polityki, Procedury oraz Metodyki regulujące kwestie zarządzania ryzykami w Grupie Enea to:

 • Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Enea (Polityka ERM);
 • Metodyka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Enea;
 • Polityka zarządzania płynnością oraz ryzykiem płynności w Grupie Enea;
 • Procedura zarządzania płynnością oraz ryzykiem płynności w Grupie Enea;
 • Polityka zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej w Grupie Enea;
 • Procedura zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej w Grupie Enea;
 • Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie Enea;
 • Procedura zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie Enea;
 • Polityka zarządzania ryzykiem towarowym w Grupie Enea;
 • Procedura zarządzania ryzykiem towarowym w Grupie Enea;
 • Polityka zarządzania ciągłością działania w Grupie Enea;
 • Metodyka zarządzania ciągłością działania w Grupie Enea;
 • Polityka ubezpieczeniowa Grupy Enea;
 • Polityka zapewnienia integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Grupie Enea;
 • Polityka zapobiegania nadużyciom na rynku instrumentów finansowych w zakresie towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz produktów powiązanych w Grupie Enea.

MAPA RYZYK NIEFINANSOWYCH

W ramach mapy ryzyk w Grupie Enea zidentyfikowano następujące ryzyka niefinansowe, które mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiskowe, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu lub zagadnienia praw człowieka:

OBSZAR ŚRODOWISKOWY
OBSZAR BHP
OBSZAR PRACOWNICZY
OBSZAR SPOŁECZNY
OBSZAR PRAW CZŁOWIEKA
OBSZAR ŚRODOWISKOWY

SEGMENT NAZWA SPÓŁKI RYZYKO NIEFINANSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WYTWARZANIE Enea Wytwarzanie
 1. Ryzyko negatywnego wpływu na środowisko poprzez emisję tlenów azotu i pyłów do powietrza.
 2. Ryzyko oddziaływania na zasoby naturalne w pobliżu lokalizacji Elektrowni Kozienice.
 3. Ryzyko nieprawidłowego i nieterminowego sporządzania sprawozdawczości Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), skutkujące naliczeniem kar administracyjnych za nieterminowe rozliczenie wielkości emisji.
 4. Ryzyko przerwania ciągłości morfologicznej rzek, na których zlokalizowane są elektrownie wodne i stopnie piętrzące.
 5. Ryzyko oddziaływania na chiropterofaunę i ornitofaunę przez wiatraki, co może skutkować wzrostem śmiertelności danej populacji.
 1. W 2018 roku spółka sfinalizowała inwestycje, które obniżą emisje tlenków azotu oraz pyłów do powietrza poprzez wykonanie zabudowy Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin (SCR) na bloku 500 MW nr 10 oraz przeprowadzenie modernizacji elektrofiltru bloku 200 MW nr 6.
 2. Spółka kontynuuje wprowadzony w 2016 roku stały nadzór przyrodniczy na terenie Elektrowni Kozienice i w jej najbliższym sąsiedztwie oraz prowadzi ochronę gatunkową, w ramach której m.in.: prowadzi stały nadzór przyrodniczy podczas prac modernizacji torowiska Elektrowni przy stanowiskach gniewosza plamistego.
 3. Ryzyko jest minimalizowane poprzez skuteczny nadzór nad realizacją „Planu monitorowania emisji CO2”, będącego integralną częścią aktualnie obowiązującej Decyzji Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych. Weryfikacja raportu rocznego dotycząca emisji odbywa się w dwóch etapach: preweryfikacji i raportu końcowego.
 4. Spółka opracowała analizy wariantowe dotyczące zastosowania najkorzystniejszych rozwiązań na danej elektrowni wodnej w celu zachowania ciągłości morfologicznej rzek. Ponadto spółka współdziała z jednostkami państwowymi w celu wybudowania przepławek dla ryb w miejscach, gdzie jest to niezbędne np. przepławki na rzece Redze (inwestycje zrealizowane) oraz przepławka na rzece Drawa (inwestycja w trakcie realizacji).
 5. Spółka zleca i nadzoruje monitoringi wpływu swoich farm wiatrowych na populację chiropterofauny oraz ornitofauny. W chwili obecnej, nie stwierdzono wzrostu śmiertelności, w którejś z wymienionych populacji.
WYTWARZANIE Enea Elektrownia Połaniec
 1. Ryzyko niekorzystnego oddziaływania Elektrowni Połaniec na środowisko naturalne poprzez funkcjonowanie oczyszczalni, emisje tlenków azotu oraz pyłów do powietrza.
 1. Spółka minimalizuje zidentyfikowane ryzyko poprzez prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych oraz prac modernizacyjnych. W roku 2018 spółka wykonała modernizację oczyszczalni ścieków, IOS oraz zabudowę na bloku nr 4 katalizatora SCR, skutkującą zmniejszeniem emisji tlenków azotu z poziomu ok 500 mg/Nm³ do wartości poniżej 200 mg/Nm³. Spółka zmodernizowała również elektrofiltry bloków 2-7, ograniczając tym samym emisje pyłów.
WYTWARZANIE Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok
 1. Ryzyko związane z aspektami środowiskowymi będącymi elementami działań lub wyrobów mających znaczący wpływ na środowisko w zakresie: poboru wody podziemnej, unieszkodliwiania odpadów paleniskowych, powstawania i odprowadzania ścieków deszczowo - przemysłowych i wód opadowych do wód powierzchniowych oraz zrzut wód opadowych do gruntu, emisji SO2, NO2, pyłu.
 2. Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych, mających wpływ na środowisko naturalne, a dotyczących m.in.: wycieku związków chemicznych ze zbiorników magazynowych, oleju z transformatorów i turbozespołów; pożaru urządzeń energetycznych, węgla i pyłu drzewnego; uszkodzenia pojemnika ze źródłem promieniotwórczym; zanieczyszczenie wody socjalno-bytowej.
 1. Spółka na podstawie przyjętych kluczowych charakterystyk oraz określonych kryteriów operacyjnych prowadzi stały monitoring zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych.
 2. W obszarze zidentyfikowanych potencjalnych sytuacji awaryjnych, określone zostały sposoby reagowania na zaistniałą sytuację, działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu awarii oraz działania zmierzające do przygotowania się do reagowania w przypadku zaistniałej awarii. W spółce funkcjonuje Grupa Ratownictwa Awaryjnego, która jest dedykowaną jednostką do udziału w warunkach wystąpienia awarii.
WYTWARZANIE Enea Ciepło
 1. Ryzyka środowiskowe dotyczące emisji zanieczyszczeń: NOx, pyłów, SO2, CO2, CO, HCl, HF (zidentyfikowane w procedurze PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”).
 1. Spółka podsiada system ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń obejmujący dwa niezależne emitory Ciepłowni „Zachód”, które zapewniają kontrolę poziomu emitowanych zanieczyszczeń realizowaną w systemie ciągłym. Spółka, celem przeciwdziałania materializacji ryzyka emisji zanieczyszczeń, stosuje się do instrukcji I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2", która identyfikuje i określa prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i skutków oddziaływania zagrożeń. W instrukcji zdefiniowana została matryca oraz tabela ryzyka. Dodatkowo, kontrola poszczególnych etapów działań, począwszy od ustalania ilości zużytego paliwa, poprzez nadzorowanie procesu spalania, kontrolę zbierania i przetwarzania danych, a skończywszy na obliczeniach wielkości wszystkich emisji zanieczyszczeń, wpływa na zmniejszenie poszczególnych ryzyk środowiskowych. Spółka realizuje również inwestycje, które ograniczają negatywne skutki oddziaływania na środowisko. Przykładem tego typu inwestycji jest zmiana sposobu opalania w Ciepłowni „Zachód”, której celem jest konwersja kotła węglowego na opalany gazem ziemnym. W 2019 roku inwestycja spowoduje znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

OBSZAR BHP

SEGMENT NAZWA SPÓŁKI RYZYKO NIEFINANSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
DYSTRYBUCJA Enea Operator
 1. Ryzyko związane z zagrożeniem wypadkiem przy pracy.
 1. Celem eliminacji potencjalnego zagrożenia, w spółce prowadzona jest kampania BHP „Nasz wybór – bezpieczna praca”. W ramach akcji, odbywają się spotkania edukacyjne w zakresie bezpiecznej pracy przy obsłudze pilarki łańcuchowej oraz metod i zasad ewakuacji poszkodowanych z wysokości. Ponadto spółka prowadzi działania podnoszące świadomość w zakresie potencjalnych sytuacji zagrożenia poprzez rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, do których należą plakaty informacyjne, wskaźniki napięcia, gadżety o tematyce BHP. W spółce funkcjonuje newsletter elektroniczny promujący bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy. Dodatkowo spółka przeprowadza oceny ryzyka zawodowego zgodnie z zatwierdzoną metodyką Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Ryzyko zawodowe w spółkach dystrybucyjnych energii elektrycznej”.
WYTWARZANIE Enea Elektrownia Połaniec
 1. Ryzyko wykonywania przez Wykonawców prac niezgodnie z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi na terenie Elektrowni Połaniec.
 2. Ryzyko posiadania tylko teoretycznej wiedzy, dotyczącej gaszenia pożarów i posługiwania się gaśnicami.
 1. W celu zapoznania Pracowników poszczególnych wykonawców z wewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi BHP został opracowany dokument „Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki Pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom”. Dokument precyzuje m.in., że: wszystkie osoby przed rozpoczęciem prac na terenie Elektrowni zobowiązane są do:
  • odbycia szkolenia wstępnego BHP organizowanego przez przedstawicieli Elektrowni i poddania się egzaminowi sprawdzającemu wiedzę z zakresu tego szkolenia;
  • zapoznania się z przepisami i zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie Elektrowni.
 2. W celu nabycia nowych i niezbędnych umiejętności z zakresu ratowania życia, czy gaszenia pożaru i ewakuacji, zwiększono liczbę ćwiczeń praktycznych. W programach szkoleń okresowych ujęte są ćwiczenia z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego w tym: gaszenie symulatorami gaśnic na mgłę wodną „Płonąca wanna" spalająca gaz propan; gaszenie surowców gaśnicami proszkowymi i CO2: biomasa, zrębka; użycie hydrantu wewnętrznego. Ponadto wprowadzono zajęcia z udzielania pierwszej pomocy na fantomie z AED oraz użycia sprzętu ratowniczego Elektrowni.
WYTWARZANIE Enea Ciepło Serwis
 1. Ryzyko wynikające z prac związanych z usuwaniem izolacji azbestowo - cementowej z sieci cieplnej. Ryzyko chorób zawodowych.
 1. W spółce przeprowadzane są szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Pracowników fizycznych i osób kierujących Pracownikami, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu. Dokonywane są również pomiary czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych na stanowiskach takich jak: spawacz, koordynator dostaw zrębki, obchodowy urządzeń biomasowych, mistrz biomasy, operator sprzętu ciężkiego, kierowca, Pracownik usuwający izolację azbestowo – cementową, monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych.
WYTWARZANIE Enea Ciepło
 1. Ryzyka związane z wykonywaniem obowiązków na części maszyn i urządzeń, które stanowią wyposażenie parku maszynowego i zostały zakupione przed 1 stycznia 2003 roku oraz ryzyka związane z pracą wykonywaną na wysokości. Ryzyko chorób zawodowych.
 1. W celu przeciwdziałania zaistnieniu zidentyfikowanych ryzyk w spółce wdrożono proces nadzoru nad środowiskiem pracy oraz instrukcje bezpiecznej pracy na poszczególnych stanowiskach. Dodatkowo, w spółce prowadzone są czynności pozwalające na dostosowanie maszyn będących na wyposażeniu spółki do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez Pracowników podczas pracy.
WSPARCIE Enea Centrum
 1. Ryzyko wypadku komunikacyjnego oraz ryzyko związane z pożarem.
 1. Podstawą do określania oraz szacowania ryzyka zawodowego w spółce jest karta ryzyka zawodowego opracowana dla stanowiska pracy. W związku z zidentyfikowanymi ryzykami w spółce prowadzone są działania i akcje w postaci próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych, szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla Pracowników spółki oraz systematyczne kontrole stanowisk i pomieszczeń pracy.

OBSZAR PRACOWNICZY

SEGMENT NAZWA SPÓŁKI RYZYKO NIEFINANSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WYTWARZANIE Enea Elektrownia Połaniec
 1. Ryzyko niezapewnienia optymalnego poziomu kompetencji dla zachowania właściwej realizacji zadań spółki w latach 2018 -2022 (w okresie zmiany pokoleniowej).
 1. Główne sposoby zarządzania ryzykiem związane są z: określeniem potrzeb kadrowych w spółce, analizą uprawnień emerytalnych Pracowników, stałym monitoringiem fluktuacji Pracowników, planowaniem i efektywną realizacją procesów rekrutacyjnych, realizacją szkoleń, w tym szkoleń na stanowisku pracy, sporządzaniem wieloletnich planów zatrudnienia.
DYSTRYBUCJA Enea Operator
 1. Ryzyko wynikające z trudności z pozyskiwaniem kompetentnych Pracowników, wynikające z małego zainteresowania zawodem technik elektryk (ryzyko luki pokoleniowej).
 1. Spółka zarządza ryzykiem poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w ramach projektu szkół patronackich Grupy Enea oraz podejmuje próby dostosowania programu nauczania w w/w szkołach do swoich potrzeb. Jednocześnie, spółka bierze aktywny udział w Targach Pracy i prowadzi działania mające na celu promocję spółki jako potencjalnego pracodawcy. W tym celu, organizuje praktyki i staże w ramach programu „Zainstaluj się w Enei”. W 2018 roku w swoim obszarze działania spółka podpisała dziewięć umów ze szkołami branżowymi. Zakres umów przewiduje dofinansowanie pracowni dydaktycznych, pomoc w organizowaniu wycieczek, konkursów, stypendiów dla najzdolniejszych, pomoc w zdobyciu specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Ponadto, spółka współuczestniczy w projekcie Kształcenie Dualne, umożliwiającym zdobycie doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów z Grupy już w trakcie studiów. Enea Operator podpisała również trójstronną umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli o utworzenie klasy pilotażowej pod własnym patronatem, w celu promowania wśród uczniów klas o profilu nauczania w zawodzie technik elektryk i pozyskania w przyszłości Pracowników z absolwentów szkoły.
WSPARCIE Enea Serwis
 1. Ryzyko luki pokoleniowej.
 1. Działania w aspekcie luki pokoleniowej w 2018 roku to: podpisanie ośmiu umów ze szkołami patronackimi w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Lesznie, Nowej Soli, Sulęcinie i Gnieźnie oraz zawarcie umowy na praktyki studenckie w ramach studiów dualnych (praktycznych).

OBSZAR SPOŁECZNY

SEGMENT NAZWA SPÓŁKI RYZYKO NIEFINANSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
DYSTRYBUCJA Enea Operator
 1. Ryzyko protestów różnych grup społecznych związane z realizacją zadań inwestycyjnych (szczególnie inwestycji liniowych) Enea Operator – tzw. efekt NIMBY („not in my backyard”). Powstawanie komitetów protestacyjnych, grup osób, samozwańczych „pełnomocników" i innych sabotujących procesy budowlane.
 1. Przyjęto dokument „Standardy budowania i realizacji strategii komunikacji i PR dla kluczowych inwestycji sieciowych Enei Operator”, który zawiera standardy komunikacji wewnętrznej zarówno między jednostkami organizacyjnymi Enea Operator, jak i między inwestorem a wykonawcami. Dokument zawiera również standardy komunikacji zewnętrznej, rozumiane jako włączenie do procesu komunikacji Interesariuszy zewnętrznych w tym m.in. społeczności lokalnych i samorządów.
OBRÓT Enea
 1. Ryzyko nadszarpnięcia relacji z kluczowymi Interesariuszami spółki, w tym z Klientami, w wyniku nieprawidłowo prowadzonej komunikacji i dialogu.
 1. W celu przeciwdziałania materializacji ryzyka spółka:
  • rozwija wielokanałową komunikację z otoczeniem zewnętrznym,
  • realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i politykę „dobrego sąsiada” poprzez prowadzenie autorskich projektów prospołecznych oraz zaangażowanie w projekty i programy społeczne realizowane przez podmioty użyteczności publicznej,
  • na bieżąco monitoruje sytuację i zdarzenia mogące skutkować wybuchem niepokojów społecznych,
  • prowadzi systematyczne badania satysfakcji Klientów.

OBSZAR PRAW CZŁOWIEKA

SEGMENT NAZWA SPÓŁKI RYZYKO NIEFINANSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
OBRÓT Enea
 1. Ryzyko zaistnienia mobbingu, dyskryminacji lub innego nieakceptowalnego zachowania.
 1. Spółka przeciwdziała materializacji ryzyka poprzez odpowiednią edukację i informowanie Pracowników, organizowanie szkolenia dla menadżerów i pozostałych Pracowników oraz publikowania cyklu artykułów poświęconych tematyce mobbingu, dyskryminacji i innych nieakceptowalnych zachowań. W spółce została wdrożona „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enea SA”. Planowane jest również przeprowadzenie badania satysfakcji, zawierającego pytania dotyczące zachowań nieakceptowalnych.