W relacjach z Pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi kierujemy się zasadami etycznymi i postępujemy według określonych reguł. W codziennej pracy wspierają nas zasady spisane w Kodeksie Etyki Grupy Enea.

W naszej Grupie, Kodeks Etyki definiuje wartości, którymi powinni się kierować wszyscy Pracownicy Grupy w codziennej pracy i kontaktach biznesowych. Ponadto w strukturach Grupy funkcjonuje Komisja Etyki, która rozpatruje zgłoszenia dotyczące zdarzeń stojących w sprzeczności ze standardami postępowania określonymi w Kodeksie Etyki Grupy Enea. W związku ze zgłaszanymi przez Pracowników wątpliwościami etycznymi oraz zauważonymi naruszeniami Kodeksu Etyki, Komisja prowadzi czynności mające za zadanie bezstronne rozstrzygnięcie zidentyfikowanych naruszeń. Przyjęta forma, pozwala Pracownikom korzystać z pomocy oraz wyjaśnić wątpliwości dotyczące nieetycznych zachowań.

Przykłady działań budujących etyczną kulturę

W celu przekazania zasad etycznych w całej Grupie, podjęte zostały inicjatywy informacyjno – edukacyjne. Ich celem było dostarczenie wiedzy członkom naszej Grupy w zakresie stosowania przyjętych zasad. Zorganizowane zostały wewnętrzne akcje edukacyjne oraz szkolenia i spotkania. W ich trakcie, omówione zostały kluczowe aspekty związane z przeciwdziałaniem mobbingowi oraz postępowaniem w sposób etyczny.

  • W Enei prowadzone były działania informacyjno - edukacyjne oraz szkolenia online skierowane do menadżerów. Inicjatywa dotyczyła świadomego budowania przyjaznego środowiska pracy oraz właściwej komunikacji i interpretacji wprowadzonych regulacji;
  • Enea Serwis przeprowadziła szkolenia z tematu „Budowanie Przyjaznego Środowiska Pracy i Przeciwdziałania Mobbingowi” skierowane do członków Zarządu i dyrektorów;
  • W Enei Oświetlenie powołano Zespół, którego celem jest badanie ewentualnych naruszeń w miejscu pracy oraz przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą wdrożenia nowych zasad;
  • Enea Operator powołała Komisję Antymobbingową. Członkowie Zespołu otrzymali odpowiednie przygotowanie poprzez szkolenia i konsultacje prawne. Zapewniona została również cykliczna edukacja kadry zarządzającej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanym zachowaniom;
  • Enei Logistyka został utworzony Zespół Antymobbingowy oraz założony dedykowany adrese-mail, na który Pracownicy mogą zgłaszać zachowania sprzeczne z przyjętymi normami.