Działamy w sposób odpowiedzialny i konsekwentnie realizujemy cele zrównoważonego rozwoju. Z roku na rok wyznaczamy coraz ambitniejsze plany. Po raz siódmy dzielimy się wynikami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

O procesie raportowania

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) sporządzony został w oparciu o Wytyczne Global Reporting Initiative GRI STANDARDS na poziomie aplikacji CORE. Jest to siódmy raport Grupy i prezentuje dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Raport podsumowuje wyniki w obszarze ekonomicznym, środowiskowym, społecznym, pracowniczym, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Raportem objęte są wszystkie spółki tworzące Grupę Enea, z wyjątkiem należących do Grupy spółek wchodzących w skład LW Bogdanka. LW Bogdanka raportuje kwestie zrównoważonego rozwoju odrębnie.

Ponadto dane niefinansowe obejmujące wszystkie spółki Grupy Enea, w tym spółki nie uwzględnione w tym Raporcie, zostały zaraportowane w „Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea za rok 2018”, które stanowi wyodrębnioną część „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Enea w 2018 r.”.

Tegoroczny Raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do Raportu za poprzedni rok ani korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie. Jednocześnie nie został poddany dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.

W celu zachowania należytej staranności, opracowanie treści Raportu zostało poprzedzone przeprowadzeniem badania oczekiwań Interesariuszy Grupy Enea. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line w dniach od 26 do 30 listopada 2018 roku. Ankieta została skierowana do Pracowników, Kontrahentów, Klientów, partnerów społecznych, przedstawicieli kadry menedżerskiej oraz inwestorów instytucjonalnych Grupy Enea i zawierała pytania odnoszące się do aspektów środowiskowych, społecznych, pracowniczych, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. W budowę treści Raportu bezpośrednio zaangażowana została grupa ponad 40 Pracowników Grupy Enea, którzy wzięli udział w warsztatach pozwalających na identyfikację podjętych działań, odnoszących się do istotnych aspektów niefinansowych. Powołana grupa miała dodatkowo za zadanie koordynację procesu zbierania, gromadzenia i agregacji danych wśród spółek biorących udział w procesie raportowania.

Badanie oczekiwań Interesariuszy wyłoniło poniższe istotne aspekty raportowania:

Istotne aspekty raportowania Istotność aspektu Oddziaływanie aspektu 
średnia  wysoka  wewnątrz Grupy  na zewnątrz Grupy 
OBSZAR EKONOMICZNO-STRATEGICZNY 
 • wpływ Grupy ENEA na rozwój gospodarki krajowej oraz pozycję rynkową Polski w globalnej gospodarce, 
•     •   •  
 • podejmowane działania przyczyniające się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
  •   •   •  
 • zapewnienie postępu technologicznego i kreowania nowych obszarów wykorzystania energii elektrycznej, 
  •   •   •  
 • adaptacja organizacji w obliczu wyzwań związanych z rewolucją technologiczną, np. automatyzacja i robotyzacja, 
•     •   •  
OBSZAR SPOŁECZNY 
 • działania charytatywne i wpływ na społeczności lokalne, 
  •   •   •  
 • działania podejmowane w zakresie rozwoju talentów uczniów i ułatwienia im wejścia na rynek pracy, 
•     •   •  
 • działania budujące wrażliwość obywatelską w społeczeństwie, 
  •   •   •  
 • spełnianie i wyprzedzanie oczekiwań Klientów poprzez oferowane produkty i usługi, 
  •   •   •  
OBSZAR PRACOWNICZY 
 • podejmowane działania wpływające na bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy, 
  •   •   •  
 • rozwój kompetencji i dostarczanie wysokospecjalistycznych szkoleń dla Pracowników, 
  •   •   •  
 • podejmowanie działań wzmacniających poczucie przynależności Pracowników do organizacji, 
  •   •   •  
 • aktywności wpływające na jakość komunikacji i zacieśnianie relacji pomiędzy Współpracownikami, 
  •   •   •  
OBSZAR PRAW CZŁOWIEKA I PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU 
 • działania pozwalające na zapewnianie wszystkim Pracownikom równego dostępu do szkoleń i rozwoju kompetencji, 
•     •  • 
 • aktywności wpływające na budowanie etycznej kultury pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, 
  •   •  • 
 • doskonalenie stosowanych praktyk zakupowych dla dostawców zapewniających transparentne zasady współpracy, 
•     •  • 
 • działania przyczyniające się do budowania kultury organizacyjnej opartej o szacunek i wzajemne zaufanie pomiędzy Pracownikami, Współpracownikami i Przełożonymi, 
  •   •  • 
OBSZAR ŚRODOWISKOWY 
 • inwestycje w badania i rozwój przyczyniające się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, 
  •   •  • 
 • praktyki i działania na rzecz ochrony środowiska, 
  •   •  • 
 • aktywności pozwalające na zmniejszenie wykorzystania naturalnych zasobów środowiskowych, 
  •   •  • 
 • wskazywanie społeczeństwu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze środowiska naturalnego w codziennym życiu. 
  •   •  •