Staramy się eliminować sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia naszych Pracowników, w których istniałaby możliwość wystąpienia wypadku przy pracy. Jednakże i takie sytuacje zdarzają się. Wówczas postępujemy zgodnie z procedurą wypadkową wdrożoną w danej spółce.

Zdrowe i bezpieczne warunki pracy są dla nas priorytetem przy wyznaczaniu codziennych celów w naszej Grupie. Dążenie do doskonałości w tym zakresie jest możliwe dzięki coraz nowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym, innowacyjności organizacyjnej i procesowej, jak również zaangażowaniu zarządu i głównego kierownictwa świadomego istotności zagadnienia.

DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
WYPADKI W PRACY - PRZYKŁADY
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
REALIZOWANE INICJATYWY
DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
 • Monitorujemy zmiany i rozwiązania techniczne pojawiające się na rynku, które wpływają na poziom bezpieczeństwa. Każdego roku wyznaczeni Pracownicy BHP biorą udział w Targach Ochrony Pracy, na których dokonują przeglądu najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie BHP. Podczas pobytu na targach przedstawiciel służby BHP bierze udział w seminariach i wykładach organizowanych przez instytucje związane z branżą BHP i ppoż., aktualizując wiedzę, w oparciu o którą wprowadza ulepszone rozwiązania w spółkach.
 • W możliwych obszarach wprowadzamy automatyzację i robotyzację, która z jednej strony wpisuje się w rewolucję przemysłową 4.0, będącą efektem połączenia technologii, cyfryzacji i założenia nowoczesnej organizacji, a z drugiej ma realny wpływ na bezpieczeństwo pracy naszych Pracowników. Przykładem jest systematyczne wprowadzanie zmian i udoskonaleń procesów w Enei Wytwarzanie oraz ciągłe dążenie do maksymalnej automatyzacji procesów pracy, poprzez instalacje systemów kontroli i nadzoru AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), na poszczególnych obiektach wytwórczych. Tego typu rozwiązania powodują między innymi wyłączenie Pracowników z niebezpiecznych stref pracy oraz poprawę ergonomii pracy.
 • Dbamy o ergonomiczne warunki pracy, wprowadzając udogodnienia w tym zakresie (np. poprzez zmiany na stanowiskach pracy w postaci doposażenia ich w podnóżki, podkładki pod nadgarstki oraz wymianę foteli biurowych na takie, które posiadają regulację podłokietników). W 2018 roku swoją kontynuację miał program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy realizowany dla Pracowników Enei Centrum i Enei. Program uwzględniał również elementy pierwszej pomocy dotyczące niemowląt i dzieci. Kontynuowany był także, szczególnie dla Pracowników z obszaru sprzedażowego, program z zakresu bezpiecznej jazdy „Skoda Auto Lab”. Jednocześnie spółki Grupy wzbogaciły szkolenia wstępne i instruktaże ogólne o praktyczne pokazy z wykorzystaniem fantomów i treningowych defibrylatorów.
 • Dzięki atrakcyjnej cenowo ofercie ubezpieczeniowej, Pracownicy Grupy Enea mogą zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
 • W przypadku zdarzenia niepożądanego realizujemy zadania przewidziane w procedurach wypadkowych naszych spółek.
 • W okolicznościach zaistnienia wypadku, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, powoływany jest zespół powypadkowy mający na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia.
 • Po przeprowadzeniu badania zdarzenia wypadkowego, zespół sporządza protokół i określa działania naprawcze. Dokumentacja dotycząca zaistniałych wypadków przechowywana jest w odpowiednich rejestrach poszczególnych spółek.
WYPADKI W PRACY - PRZYKŁADY

Liczba wypadków Pracowników i Podwykonawców w 2018 r. oraz wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków
Nazwa spółkiPracownicyPodwykonawcyWskaźnik częstotliwości
wypadków Pracowników
1
Wskaźnik ciężkości wypadków Pracowników 2
 Liczba wypadków śmiertelnychLiczba wszystkich raportowanych wypadkówLiczba wypadków śmiertelnychLiczba wszystkich raportowanych wypadków  
Enea SA 0 1 0 0 2,49 0,02
Enea Centrum
Sp. z o.o.
0 9 0 0 3,95 0,06
Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o. 3
0 7 0 5 3,33 39,14
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
0 0 0 0 0,00 0,00
Enea Ciepło Serwis
Sp. z o. o.
0 4 0 0 17,59 1,16
Enea Ciepło Sp. z o.o. 0 2 0 1 2,40 1,55
Miejska Energetyka Cieplna Piła
Sp. z o.o.
0 2 1 0,01 0,86
Enea Operator
Sp. z o.o.
0 31 0 1 7,09 43,61
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
0 2 0 0 10,75 0,30
Enea Elektrownia Połaniec SA 0 1 0 6 1,41 0,06
Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
0 0 0 0 0,00 0,00
Enea Pomiary
Sp. z o.o.
0 2 1 6,37 0,49
Enea Serwis
Sp. z o.o. 4
0 15 brak danych brak danych  12,82 0,47
Enea Logistyka
Sp. z o.o.
0 1 0 0 6,07 0,00
Enea Trading
Sp. z o.o.
0 1 0 0 5,80 0,03
Annacond Enterprises Sp. z o. o. w likwidacji 0 0 0 0 0,00 0,00
Enea Badanie i Rozwój
Sp. z o.o.
0 0 0 0 0,00 0,00
Enea Innowacje
Sp. z o.o.
0 0 0 0 0,00 0,00
Energo-Tour
Sp. z o.o. w likwidacji
0 0 0 0 0,00 0,00
SUMA 0 78 2 14    
 1. Wskaźnik częstotliwości wypadków Pracowników = ilość wypadków przy pracy x 1 000 000 / ogólną liczbę przepracowanych godzin ryzyka (Liczba godzin ryzyka: liczba godzin, w tym godzin nadliczbowych przepracowanych / Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony).
 2. Wskaźnik ciężkości wypadków Pracowników = liczba dni absencji chorobowej spowodowanej wypadkami x 1 000 /ogólną liczbę przepracowanych godzin ryzyka.
 3. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - wskaźnik częstotliwości wypadków pracowników obliczony został wg wzoru: ilość wypadków przy pracy x 1000 / średni stan zatrudnienia w Spółce; wskaźnik ciężkości wypadków pracowników obliczony został wg wzoru: ilość dni zwolnienia spowodowanych wypadkiem przy pracy / ilość wypadków ogółem - wypadki śmiertelne.
 4. Enea Serwis Sp. z o.o. nie gromadzi danych o zaistniałych zdarzeniach wypadkowych u Podwykonawców.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Nie uznajemy kompromisów w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa. Podejmujemy środki zapobiegawcze, aby ograniczać ryzyko wypadków i obrażeń przy pracy.

 • Spółki na bieżąco prowadzą kontrole, mające na celu identyfikację nieprawidłowości oraz wprowadzanie rozwiązań je eliminujących. Przykładowo w Enei Oświetlenie, po dwóch wypadkach przy pracy na stanowiskach elektromonterskich, przeprowadzono z Pracownikami, na tożsamych stanowiskach pracy, odprawę na temat zachowania większej ostrożności podczas wykonywania prac z elementami ostrymi oraz prac ziemnych, a także wyboru najbardziej ergonomicznej i najbezpieczniejszej metody pracy oraz prawidłowej oceny stanu czynników materialnych, na których wykonywana jest praca.
 • W 2018 roku w Enei Operator miał miejsce wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do poparzenia Pracownika podczas montażu układu pomiarowego w stacji SN/nn. W rezultacie, w spółce podjęto działania mające na celu ograniczenie wystąpienia takiego zdarzenia w przyszłości. Opracowano, i decyzją zarządu, wdrożono instrukcję stanowiskową - „Instrukcja organizacji pracy przy zabudowie i wymianie liczników bilansujących i zestawów modułów komunikacyjnych w stacjach transformatorowych Sn/nn na potrzeby projektu AMI”.
 • Przykładową zidentyfikowaną nieprawidłowością w Enei Ciepło był brak prawidłowego zabezpieczenia powierzchni gorących podczas prac spawalniczych. Celem eliminacji zagrożenia w tym obszarze przeszkolono Pracowników z metod i sposobów zabezpieczania i osłaniania gorących powierzchni w trakcie prowadzenia prac spawalniczych.
 • Innym przykładem jest identyfikacja nieprawidłowości podczas kontroli wózka widłowego w Enei Pomiary. Stwierdzono brak wyposażenia wózka w lusterka wsteczne. Wprowadzono działania związane z aktualizacją instrukcji bhp dot. obsługi wózka widłowego o zapis, że w przypadku obsługi wózka niezbędna jest obecność drugiej osoby, celem asekuracji operatora maszyny, dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji. Ponadto z osobami, posiadającymi uprawnienia do obsługi wózka widłowego, zostały omówione zasady bezpiecznej eksploatacji maszyny. 
REALIZOWANE INICJATYWY
 • Enea Ciepło w 2018 roku przeprowadziła analizę stanu zdrowia Pracowników pod kątem narażenia ich na szkodliwe działanie hałasu oraz w przypadku Pracowników wykonujących prace spawalnicze, również na przekroczenia norm higienicznych stężenia manganu lub promieniowania optycznego. Na podstawie wyników tych szkoleń, wprowadzono program działań optycznych oraz program działań organizacyjno - technicznych, zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas w postaci doboru ochronników słuchu.
 • W Enei Operator zagadnienia BHP odgrywają kluczową rolę, stąd w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń w tym obszarze, prowadzona jest kampania BHP „Nasz wybór – bezpieczna praca”. W ramach akcji odbywają się spotkania edukacyjne w zakresie bezpiecznej pracy, w ramach których w minionym roku poruszano temat obsługi pilarki łańcuchowej oraz metod i zasad ewakuacji poszkodowanych z wysokości.
 • Do głównych inicjatyw w obszarze BHP Enei Oświetlenie i Enei Serwis należą regularne przeglądy sprzętu BHP oraz sprzętu asekuracyjnego do prac na wysokości. Ponadto w 2018 roku Enea Oświetlenie dokonała wymiany sprzętu asekurującego do prac na wysokości oraz sprzętu chroniącego przed porażeniem.
 • W Enei Elektrowni Połaniec została przeprowadzona kampania „Pracujemy bezpiecznie albo wcale”, na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy wykonawców. W jej ramach spółka wdrożyła formalne wymagania dla wykonawców realizujących prace na jej rzecz. Wykonawcy wraz z odpowiedzią na zapytanie ofertowe dostarczają „Kwestionariusz BHP". Na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu zostaje przeprowadzona ocena stanu bhp w firmie, która ma wpływ na jej wybór do realizacji prac i usług. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy ujęte są w warunkach umów. Jednocześnie w ramach kampanii „Pracujemy bezpiecznie albo wcale”, Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są m.in. do odbycia szkolenia wstępnego realizowanego przez służbę BHP. W 2018 roku zostały przeszkolone 2 344 osoby. W celu monitorowania prac wykonawców i podniesienia skuteczności wymiany informacji, oprócz kontroli wykonywanych przez nich prac, na terenie Elektrowni rozmieszczone są tablice informacyjne przypominające o podstawowych wymaganiach bhp na terenie zakładu oraz gazetki zawierające materiały podnoszące świadomość Pracowników w zakresie BHP. Wobec firm nieprzestrzegających przepisów BHP stosowane są kary umowne.