Naszym priorytetem jest zapewnienie niezawodności dostaw energii eklektycznej i cieplnej do naszych Klientów, którzy nam zaufali. Konsekwentnie realizujemy inwestycje w rozwój aktywów wytwórczych i sieci wraz z infrastrukturą dystrybucyjną. 

Skracamy przerwy w przypadku awarii lub prowadzonych prac modernizacyjnych. 

1 mln zł

inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne

Zainwestowaliśmy prawie 1 mln zł w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój w północno-zachodniej Polsce.

Celem wszystkich inwestycji realizowanych przez Eneę Operator jest przede wszystkim poprawa warunków zasilania oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej. Dodatkowo, dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury, spółka wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne obsługiwanych województw oraz zapewnia moc dla nowych inwestorów, wspierając tym samym rozwój regionów. Inwestycje w smart grid to głównie automatyzacja sieci energetycznej mająca znaczący wpływ na skracanie i ograniczanie przerw w dostawach energii elektrycznej.

34 mln zł

dofinansowania ze środków unijnych

Enea Operator dodatkowo pozyskała ponad 34 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach różnych programów finansowania. 

278 mln zł

na projekty badawczo-rozwojowe

Na koniec 2018 roku łączna wartość dofinansowania pozyskanego z funduszy UE w ciągu ostatnich dwóch lat na inwestycje oraz projekty badawczo-rozwojowe wyniosła ponad 278 mln zł. 

CIĄGŁOŚĆ DOSTAW

W celu zapewnienia ciągłości dostaw:

 • Prowadzimy regularne prace eksploatacyjne;
 • Przeprowadzamy szereg modernizacji;
 • Dokonujemy znaczących inwestycji;
 • Wprowadzamy najnowsze standardy techniczne;
 • Podejmujemy współpracę z innymi operatorami;
 • Podnosimy umiejętności i kwalifikacje naszego Zespołu.
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Najważniejsze inwestycje Enea Operator dotyczące głównych punktów zasilających:

Województwo zachodniopomorskie

 • Rozbudowa dwóch głównych punktów zasilających zlokalizowanych na obrzeżach Szczecina, w miejscowości Zdroje i Dąbie. W ramach inwestycji wybudowana została linia kablowa, która łączy obydwie stacje energetyczne;
 • Wybudowanie dwóch nowych punktów zasilających w Choszcznie i Reczu oraz łączącą je linię wysokiego napięcia. Spółka kontynuowała przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn oraz Recław – Goleniów.

Województwo lubuskie

 • Zakończenie modernizacji stacji energetycznej w Żarkach;
 • Wykonanie budowy głównego punktu zasilającego Kisielin oraz linii 110 kV Babimost- Zbączek i przebudowa linii 110kV Gorzów – Witnica.

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Kontynuacja przebudowy głównego punktu zasilającego Fordon wraz z budową drugostronnego zasilania stacji;
 • Kontynuacja budowy linii kablowej 110 kV Bydgoszcz Śródmieście – Bydgoszcz Północ wraz z przebudową stacji Bydgoszcz Śródmieście.

Województwo wielkopolskie

 • Kontynuacja budowy linii wzmacniających zasilanie aglomeracji poznańskiej oraz linii 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie;
 • Wykonanie nowych lub przebudowę istniejących stacji energetycznych: GPZ Suchy Las, Kuczyna, Poznań Główna, Oborniki, Cytadela, Garbary, Wronki, Leszno Gronowo.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA I REALIZOWANE INWESTYCJE

Doskonalimy swoje umiejętności w pracach wykonywanych pod napięciem. Ze względu na zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, w większości, naprawy sieci wykonywane są przy włączonym napięciu. Ponadto, swoje doświadczenie w tym zakresie Pracownicy Enei Operator przekazują w ramach warsztatów na poligonie szkoleniowym Enei.

Jesteśmy gotowi na współpracę mającą na celu szybkie usuwanie awarii sieci elektroenergetycznych. Wyrazem tej deklaracji jest podpisane porozumienie pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA i operatorami systemów dystrybucyjnych, w tym Eneą Operator. Porozumienie usankcjonowało współpracę z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych i przesyłowych, którą podejmowaliśmy w celu usunięcia skutków nadzwyczajnych sytuacji pogodowych, takich jak np. nawałnice.

Realizujemy zadania inwestycyjne, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W tym obszarze:

 • Rozpoczęliśmy budowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Jasiniec – Świecie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Fordon. Inwestycja znacząco wpłynie na jakość zasilania w województwie kujawsko-pomorskim oraz poprawi efektywność zarządzania siecią poprzez zastosowaną automatykę;
 • Rozbudowaliśmy stację elektroenergetyczną w Kostrzynie nad Odrą, która zasila Klientów na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • Zakończyliśmy przebudowę ponad 110 km ciągu liniowego (110 kV) z Leszna do Wrześni oraz uruchomiliśmy zmodernizowany Główny Punkt Zasilania Zdroje w Szczecinie.
Korzystamy z nowoczesnych technologii pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej.

Pozyskaliśmy dofinansowanie projektu pozwalającego na ograniczenie strat w transformatorach. W ramach projektu zostanie opracowany specjalny algorytm obliczeniowy, który ułatwi proces doboru transformatorów.
Dołączyliśmy do ogólnopolskiego programu dostarczania ciepła systemowego. Jest to ekonomiczny sposób ogrzewania budynków oraz dostarczania ciepłej wody. Rozwiązanie zapewnia komfort i bezpieczeństwo dla użytkowników przez cały rok.

PROCEDURY ORAZ WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Działamy według określonych procedur oraz realizujemy założenia przyjętych programów. Kierując się nimi, Enea Operator może skuteczniej zapewniać ciągłość dostaw. W Enei Operator realizowany jest Program Poprawy Niezawodności wpływający na niezawodność pracy sieci.

W ramach Programu Poprawy Niezawodności, realizowaliśmy działania takie jak:
 • Modernizacja ciągów liniowych SN w zakresie kompleksowej modernizacji całych odcinków linii, łącznie w montażem łączników sterowanych zdalnie;
 • Automatyzacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, w zakresie montażu łączników sterowanych zdalnie w liniach napowietrznych SN oraz w stacjach transformatorowych i modernizacji sterowników obiektowych i koncentratorów;
 • Likwidacja zagrożeń zwarciowych w sieci SN, mająca na celu zwiększenie przekrojów wyprowadzeń linii SN z GPZ, co pozwoli w konsekwencji na zwiększenie pewności zasilania Odbiorców;
 • Wymiana kabli niesieciowanych SN na kable w izolacji z polietylenu usieciowanego;
 • Wdrożenie w wybranych ciągach SN funkcji FDIR (Faul Detection, Isolation & Restoration);
 • Likwidacja sieci 6 kV na terenie Rejonu Dystrybucji Poznań. 

W ramach Programu Niezawodności pracy sieci w Enei Operator obowiązują poniższe procedury:

 • Procedura dotycząca planowania i zgłaszania prac na sieci WN, SN i NN, na potrzeby realizacji inwestycji i eksploatacji oraz prowadzenia ruchu sieci w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 KV w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do Odbiorców, w trakcie wykonywania prac pod napięciem w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Procedura wymiany informacji oraz raportowania zdarzeń w sieci elektroenergetycznej przez służby ruchu Enei Operator
  Sp. z o.o. i współpracy ze sztabami zarządzania kryzysowego w sytuacjach awarii rozległych;
 • Procedura zarządzania wycinkami drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Katalog standardowych zabiegów eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej WN, SN i NN w Enei Operator Sp. z o.o.;
 • Szczegółowe regulacje dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.              

Z roku na rok osiągamy coraz lepsze wskaźniki obrazujące efektywność naszego działania:
- SAIDI 1- średni czas trwania wyłączenia zasilania w 2018 roku to 149,94 minuty. W porównaniu do roku 2015, poprawiliśmy wskaźnik o 65,5% 2
- SAIFI 3- częstotliwość wyłączenia zasilania w 2018 roku wyniosła 3,03. Poprawiliśmy ten wskaźnik o 44,9% względem roku 2015 4.

Na poprawę wskaźników niezawodności w Enei Operator złożyło się wiele czynników. Należy do nich mniejsza liczba katastrof, niż w roku poprzednim. Ponadto, jest to efekt usprawniania procesu dystrybucji, zmiany struktury zarządzania ruchem w sieci oraz prowadzonych w spółce inwestycji w modernizację sieci elektroenergetycznej. Spółka przeprowadziła szereg innowacji oraz projektów, których celem była poprawa ciągłości zasilania oraz jakości świadczonych usług. Jednym z elementów było wdrożenie nowej organizacji służb zarządzania ruchem w spółce oraz wzmocnienie struktur Posterunków Energetycznych. W Enei Operator powstała Centralna Dyspozytornia Mocy, która umożliwia efektywniejsze planowanie wyłączeń podczas prac modernizacyjnych na sieci 110 kV oraz skuteczniejszy monitoring stanu sieci elektroenergetycznej spółki.

Enea Operator przeprowadziła również zmiany organizacyjne wpływające na zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Została zmieniona i ujednolicona praca posterunków energetycznych. Zoptymalizowano ich strukturę, liczbę i lokalizację, zakresy zadań, zatrudnienie, wyposażenie i odpowiedzialność. Nowy sposób organizacji brygad Pogotowia Energetycznego wpływa bezpośrednio na skrócenie przerw w dostawach energii elektrycznej.

1 Wartości wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI są wartościami wskaźników nieoczyszczonych z katastrofalnych zdarzeń pogodowych. Zgodnie z nową Regulacją Jakościową w latach 2018-2025 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, wskaźniki te podlegają oczyszczeniu. Przedstawione wskaźniki za rok 2018 nie zostały jeszcze ostatecznie przeliczone (stan na dzień 23.01.2019 r.). Oznacza to, że ostateczne wskaźniki za rok 2018 mogą jeszcze nieznacznie się zmienić.

2 Rok 2015 jest rokiem odniesienia, ze względu na wyznaczone cele w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. W 2015 roku wskaźnik SAIDI wynosił 434 minuty.

3Wartości wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI są wartościami wskaźników nieoczyszczonych z katastrofalnych zdarzeń pogodowych. Zgodnie z nową Regulacją Jakościową w latach 2018-2025 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, wskaźniki te podlegają oczyszczeniu. Przedstawione wskaźniki za rok 2018 nie zostały jeszcze ostatecznie przeliczone (stan na dzień 23.01.2019 r.). Oznacza to, że ostateczne wskaźniki za rok 2018 mogą jeszcze nieznacznie się zmienić.

4 Rok 2015 jest rokiem odniesienia, ze względu na wyznaczone cele w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. W 2015 roku wskaźnik SAIFI wynosił 5,50.