Naszą działalność opieramy na zasadach zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którymi podejmujemy odpowiedzialne decyzje względem efektywności ekonomicznej, Pracowników, środowiska oraz relacji z otoczeniem. Jesteśmy świadomi tego, że nasze decyzje wywierają wpływ na teraźniejszość, ale również na przyszłość. Dzisiaj kreujemy wszystko to, co po nas pozostanie, a z czego będą korzystać dalsze pokolenia.


Cele Zrównoważonego Rozwoju 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) są zestawem działań mających za zadanie osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Obejmują one swoim zasięgiem wszystkie regiony świata i dają narzędzia do zaangażowania się rządom, organizacjom pozarządowym, biznesowi oraz ludziom. Celów Zrównoważonego Rozwoju jest 17 i zostały one przyjęte na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku, wyznaczając kierunek zmian na lata 2015-2030.

Budowa bloku 11 w elektrowni kozienice

Grupa Enea deklaruje aktywne włączenie się w realizację wybranych pięciu SDGs:

4 DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI
5 RÓWNOŚĆ PŁCI
7 CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA
8 WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA
11 ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI
4 DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI

Cel nr 4„Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”

Przyjęte globalnie założenia:

Znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
Zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Działania Grupy Enea:

 • Projekt szkół patronackich – kompleksowy program wsparcia szkolnictwa branżowego, którego celem jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowanie ryzyka pojawienia się w  Grupie tzw. luki pokoleniowej. Grupa Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków;
 • Kształcenie dualne – Grupa Enea we współpracy z Politechniką Poznańską od października 2018 roku oferuje najzdolniejszym studentom Wydziału Elektrycznego możliwość praktycznego kształcenia w ramach studiów dualnych. Piątka młodych ludzi uczy się zawodu w rzeczywistym środowisku pracy. Dla nich to przede wszystkim szansa na zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, które jest najcenniejszym zasobem na rynku pracy;
 • Zainstaluj się w Enei – organizacja praktyk i staży pozwalających zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe młodzieży;
 • Enea Akademia Talentów – projekt grantowo - stypendialny, wspiera talenty młodych osób, chcących rozwijać swoje pasje na trzech płaszczyznach: nauka, sztuka i sport. Organizatorami akcji są Fundacja Enea oraz Enea;
 • Enea Akademia Sportu – program realizowany jest od kilku lat we współpracy z klubem sportowym Enea Energetyk Poznań. Ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju, aby mogły doskonalić swoje talenty sportowe pod okiem profesjonalistów;
 • Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka – akcja prewencyjna mająca na celu propagowanie wśród dzieci bezpiecznego zachowania na podwórku, w domu, w drodze do przedszkola. Akcję prowadzi Komenda Miejska Policji w Poznaniu z udziałem Straży Pożarnej i Enei Operator;
 • Modelowanie Rynku Energii – konkurs Enei Trading, którego celem jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz specyfiki branży energetycznej w Polsce, skierowana do studentów polskich uczelni. Konkurs daje szansę na rozpoczęcie kariery eksperckiej oraz możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w Grupie Enea;
 • Nie taki prąd straszny – lekcje edukacyjne na temat energii skierowane do dzieci, realizowane w ramach wolontariatu kompetencyjnego;
 • Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie – działanie zaplanowane z myślą o seniorach, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w życiu rodzin wielopokoleniowych, poprzez angażowanie się w opiekę i wychowywanie wnuków. Celem programu jest edukacja, kształtowanie świadomości konsumenckiej i wsparcie ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych. Organizatorami akcji są Fundacja Enea, Państwowa Straż Pożarna oraz Stowarzyszenie My50+;
 • Dobra energia ponad granicami – celem projektu, organizowanego przez Fundację Enea, jest wielopokoleniowa integracja Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny. W związku z tą inicjatywą twórcy projektu chcą podtrzymywać polską tożsamość, zachęcać rodziców i młodzież do nauki języka polskiego, polskiej historii, kultury i tradycji.

Więcej działań przyczyniających się do realizacji celu nr 4 znajduje się tutaj: ROZWÓJ TALENTÓW

5 RÓWNOŚĆ PŁCI

Cel nr 5: „Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt”

Przyjęte globalnie założenia:

Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.  
Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet.

Działania Grupy Enea:

 • Elektrownia Kobiet – Forum Kobiet – projekt aktywizujący kobiety Elektrowni Połaniec oraz mieszkanki Połańca i okolic, obejmujący cykliczne spotkania i warsztaty poświęcone różnorodnej tematyce: „Bądź Zdrowa”, „Bądź Piękna” i „Bądź Bezpieczna”. Celem projektu jest podniesienie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie wśród kobiet;
 • Misja profilaktyka. Razem pokonamy czerniaka! – pilotażowy program profilaktyki zdrowotnej, w ramach którego poruszane są kwestie profilaktyki nowotworowej, podstawowych metod i zasad samokontroli i rozpoznawania niepokojących zmian skórnych, metod zapobiegania czerniakowi oraz zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania ze słońca;
 • Enea dla Zdrowia – projekt realizowany z Fundacją Enea, w ramach którego zorganizowano badania cytologiczne, w których udział wzięły kobiety z gminy Kozienice;
 • Ida czerwcowa – inicjatywa zapobiegania rakowi piersi, skierowana do kobiet, której celem jest edukacja o konieczności badania piersi. Projekt obejmował wykonanie badania piersi, z których skorzystało 410 kobiet oraz wykłady w zakresie wczesnej diagnozy zmian rakowych i instruktażu samobadania.
7 CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

Cel nr 7: „Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie”

Przyjęte globalnie założenia:

Zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.
Znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.
Podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.
Zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.
Rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej  rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi.

Działania Grupy Enea:

 • Klaster Energii – partnerstwo z Leszczyńskim Klastrem Energii w zakresie osiągnięcia równowagi pomiędzy popytem a podażą energii eklektycznej;
 • OZE – rozwój Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Ograniczenie CO2 – inwestycje pozwalające na ograniczenie jednostkowej emisji CO2;
 • Energia + fotowoltaika – oferta w zakresie projektu, montażu i serwisu paneli fotowoltaicznych oraz możliwość podpisania umów prosumenckich;
 • Enea Smart – produkty energooszczędne dla domów i firm;
 • Enea Eco – oferta antysmogowa dla gospodarstw domowych;
 • Stacje szybkiego ładowania pojazdów – kierowcy aut elektrycznych i hybrydowych mogą korzystać z trzech nowych stacji ładowania w Szczecinie. Punkty umożliwią uzupełnienie poziomu energii w zakresie od 0% do 80% pojemności 24-kilowatogodzinnej baterii w czasie mniejszym niż 30 minut;
 • EnergyStore – wykorzystanie magazynów energii w sieciach elektroenergetycznych dla poprawy jakości i efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz rozwoju oferty produktowej dla Klientów;
 • Cyfrowe długopisy – wprowadzenie inteligentnego długopisu do podpisywania umów, pozwalającego na archiwizację dokumentów i ograniczenie obiegu papierowego;
 • Chat z Konsultantem  – nowoczesne narzędzia komunikacji z Klientami. Za jego pośrednictwem można szybko zadać Konsultantowi pytania, sprawdzić stan faktury i historię płatności, podać stan licznika, czy też skontaktować się z Eneą w innych sprawach związanych z obsługą Klienta.

Więcej działań przyczyniających się do realizacji celu nr 7 znajduje się tutaj: KLIENCI I PRODUKTY

8 WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

Cel nr 8: „Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi”

Przyjęte globalnie założenia:

Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.
Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.
Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla Pracowników, Pracowników - migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.
Znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

Działania Grupy Enea:

 • Warunki zatrudnienia – zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia dla 16,5 tys. Pracowników;
 • Szkolenia – dostęp do szkoleń, rozwoju oraz kursów dla Pracowników;
 • Prawa Pracownicze – poszanowanie praw Pracowników, wolności do zrzeszania się i zawierania związków zawodowych;
 • Różnorodność – czerpanie z różnorodności oraz nie różnicowanie Pracowników ze względu na płeć, rasę, narodowość, niepełnosprawność, wiek, tożsamość seksualną, przynależność związkową, pochodzenie etniczne lub społeczne, wyznawaną religię lub przekonania polityczne;
 • Zainstaluj się w Enei – organizacja praktyk i staży pozwalających zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe młodzieży.

Więcej działań przyczyniających się do realizacji celu nr 8 znajduje się tutaj: ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW

11 ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Cel nr 11: „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”

Przyjęte globalnie założenia:

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia.
Zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.
Obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Działania Grupy Enea:

 • Elektrownia Ostrołęka C – realizacja budowy nowoczesnego, niskoemisyjnego bloku energetycznego wpływającego na bezpieczeństwo energetyczne Polski;
 • Stacje szybkiego ładowania pojazdów – uruchomienie trzech nowych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
 • E-van – udział w tworzeniu innowacyjnego, bezemisyjnego samochodu dostawczego.

Więcej działań przyczyniających się do realizacji celu nr 11 znajduje się tutaj: WPŁYW NA GOSPODARKĘ