W poczuciu odpowiedzialności od lat angażujemy się w zrównoważony rozwój środowiska. Mamy świadomość oddziaływania naszej działalności na zasoby naturalne, dlatego wdrażamy rozwiązania, które minimalizują nasz wpływ środowiskowy.

W procesach produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, a także cieplnej korzystamy z zasobów naturalnych, wpływając tym na środowisko przyrodnicze.

Działając w harmonii z otoczeniem, wdrażamy różnorodne rozwiązania i realizujemy szereg inicjatyw, pozwalających na prowadzenie naszej działalności w sposób zrównoważony.
Poprzez wykorzystywaną technologię monitorujemy wpływ oraz wprowadzamy rozwiązania technologiczne,
minimalizujące oddziaływanie na środowisko naturalne.

W 2018 roku przeznaczyliśmy 173 mln zł na inicjatywy związane z ochroną środowiska.

Dążenie do ograniczania niekorzystnego wpływu na zasoby środowiskowe jest podyktowane naszą wewnętrzną potrzebą odpowiedzialnego działania, uwzględniając przy tym oczekiwania regulatorów, Klientów, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa. Dbałość o zasoby środowiskowe wyrażamy w przyjętych zasadach Kodeksu Etyki Grupy Enea oraz Polityce Compliance Grupy Enea.

Obszar ochrony środowiska jest traktowany priorytetowo, dlatego ma swoje odzwierciedlenie w wdrożonych politykach, procedurach, regulaminach i instrukcjach. Wszystkie spółki naszej Grupy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa i przyjętych regulacji. Ze względu na specyfikę realizowanych przez nie procesów, funkcjonują według odrębnych zasad korzystania ze środowiska, adekwatnie do segmentu działalności.

ETYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Kształtowanie kultury zarządzania środowiskiem uzależnione jest od wartości naszej organizacji. Zasady, którymi się kierujemy zostały zawarte w Kodeksie Etyki Grupy Enea. Zgodnie z którym:

 • Niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy, dbamy o środowisko naturalne i podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu jego ochrony;
 • W sposób racjonalny korzystamy z zasobów naturalnych i energii;
 • Dążymy do zapewnienia należytej ochrony środowiska naturalnego stosując się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także wewnętrznych regulacji;
 • Włączamy się do działań i aktywnie uczestniczymy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej;
 • Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu awarii zagrażających środowisku naturalnemu.
COMPLIANCE W ASPEKCIE ŚRODOWISKOWYM

Istotnym dokumentem w zakresie szczególnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego jest Polityka Compliance Grupy Enea. W dokumencie wskazujemy na dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne między innymi poprzez:

 • Działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • Inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy, a środowiskiem naturalnym;
 • Prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku;
 • Wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.
NALEŻYTA STARANNOŚĆ

Segment Wytwarzania, ze względu na znaczący wpływ środowiskowy, objęty jest szczególnymi regulacjami. Enea Wytwarzanie działa w oparciu o przyjętą Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. Polityka jest zgodna z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania i dostarczania ciepła. 

W ramach Polityki wyznaczamy cele, strategiczne kierunki rozwoju oraz realizujemy procesy związane z ochroną środowiska.

Enea Wytwarzanie wdrożyła szereg polityk i wytycznych, które pomagają w zarządzaniu obszarem środowiskowym. Do najważniejszych należą:

 • Procedura nadzoru nad wymaganiami prawnymi i innymi;
 • Procedura identyfikacji i ocena aspektów środowiskowych;
 • Procedura monitorowania środowiska;
 • Procedura identyfikacji potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne;
 • Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo;
 • Procedura zarządzania celami;
 • Procedura przeglądu zarządzania, analizy i doskonalenia;
 • Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice);
 • Pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami pomiarowymi służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej.

Enea Elektrownia Połaniec wdrożyła m.in. następujące polityki i procedury:

 • Procedura identyfikacji i ocena aspektów środowiskowych;
 • Procedura monitorowania środowiska;
 • Program zarządzania środowiskowego.

Elektrociepłownia Białystok realizuje procesy w oparciu o Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP oraz wdrożyła m.in. następujące procedury:

 • Procedura zarządzania celami;
 • Procedura identyfikacji i ocena aspektów środowiskowych;
 • Procedura monitorowania środowiska;
 • Procedura identyfikacji zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe Elektrociepłownia Białystok;
 • Procedura zapobiegania i zmniejszania wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko Elektrociepłownia Białystok;
 • Procedura działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok. 

Żadna z naszych spółek nie odnotowała istotnych kar ani sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.