W ramach poprawy jakości życia i promowania integracji Pracowników, Grupa Enea zapewnia obszerny pakiet świadczeń, które tworzą wartościową ofertę wspierającą pozyskiwanie i przywiązanie Pracowników do Grupy. Do kluczowych obszarów, na które staramy się wpływać poprzez oferowane świadczenia, należą: zdrowie i aktywność fizyczna, stabilność finansowa oraz rozwój Pracowników.

Poza tradycyjnymi formami motywacji, naszym Pracownikom oferujemy ciekawe projekty pozwalające na realizację własnych inicjatyw.

W ciągu roku realizowaliśmy kilkanaście inicjatyw, w które z pasją angażują się nasi Pracownicy. Należą do nich liczne akcje prospołeczne i wolontariackie, organizowane przez Fundację Enea, w tym:

 • Akcja charytatywno-sportowa „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy”;
 • Program grantowy „Potęga poMocy”;
 • Program krwiodawstwa w Grupie Enea „Energię mamy we krwi”;
 • Wolontariat kompetencyjny: lekcje edukacyjne „Nie taki prąd straszny” oraz program ratownictwa przedmedycznego „Pierwsza Pomoc”, obejmujący szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy realizowane w szkołach, przedszkolach, na festynach i podczas wydarzeń organizowanych przez Eneę;
 • Wolontariat akcyjny „Uwolnij swoją energię i daj siebie innym”, w ramach którego realizowane są inicjatywy na rzecz podmiotów użyteczności publicznej, np. w 2018 roku wolontariusze Grupy Enea zaangażowali się w następujące akcje prospołeczne Fundacji Enea: inicjatywy na rzecz potrzebujących zwierząt („Karma wraca” – zbiórka żywności dla zwierząt ze schronisk, budowa schronień dla bezdomnych kocich rodzin), akcje charytatywne (organizacja „Mikołajek” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Tulipanki” z Poznania, „Kartka na Walentynki” dla podopiecznych Hospicjum Palium w Poznaniu, „Dzień Motyla” czyli malowanie przez Pracowników motyli, które służą jako „cegiełki”, dzięki którym Hospicjum Palium w Poznaniu realizuje projekty na rzecz swoich podopiecznych), innowacja społeczna „Mój własny kąt”, obejmująca pomoc seniorom i odnowienie ich pokoi w poznańskich Domach Pomocy Społecznej;    
 • Koleżeńskie zbiórki charytatywne:
  • ,,Paczka Wielkiej Mocy” – zbiórka w okolicach Świąt Wielkanocnych głównie słodyczy, artykułów papierniczych, zabawek dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, świetlic środowiskowych, domów samotnej matki;
  • „Tornister pełen uśmiechów” - zbiórka artykułów szkolnych na rzecz świetlic środowiskowych;
  • „Odkręć - Przynieś –Pomóż” - całoroczna zbiórka nakrętek. W ciągu dwóch lat akcji zebrano 450 kg. nakrętek, które zostały przekazane na rzecz Stowarzyszenia Wspólna Droga w Luboniu;
  • „Przynieś czapkę, szalik, rękawiczki dla potrzebujących” - akcja zrealizowana na rzecz osób bezdomnych, przychodzących do ogrzewalni miejskich w Poznaniu - w ramach akcji zebrano 156 czapek, 142 szalików i 58 par rękawiczek dla potrzebujących.

Więcej informacji na temat projektów znajduje się w części „WPŁYW SPOŁECZNY”     

OFEROWANE BENEFITY

Zapewniamy Pracownikom różnorodne formy motywacji. Do najczęściej oferowanych dodatkowych benefitów w naszej Grupie należą:

 • Prawo do premii rocznej;
 • Dodatek stażowy;
 • Nagroda i dzień wolny na dzień Energetyka;
 • Nagroda jubileuszowa;
 • Dopłata do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym po roku pracy;
 • Dofinansowanie do wczasów pod gruszą, wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Opieka medyczna, dzięki której Pracownicy mają możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług medycznych;
 • Możliwość wykupienia różnorodnych kombinacji pakietów ubezpieczenia na życie dla Pracowników i członków rodziny;
 • Ubezpieczenie grupowe;
 • Prawo do dofinansowania do Karty MultiSport lub dopłata do aktywności sportowej;
 • Dopłata do aktywności kulturalnej (dofinansowanie do biletów do kina, teatru, muzeum);
 • Korzystniejsze, od wynikających z Kodeksu Pracy, odprawy emerytalne;
 • Prawo do Pracowniczego Programu Emerytalnego po roku pracy;
 • Prawo do pożyczki oraz prawo do zapomogi dla Pracowników, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej;
 • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych;
 • Finansowanie lub dofinansowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz pobytów w sanatorium;
 • Finansowanie udziału Pracowników w szkoleniach oraz dofinansowanie do studiów.

Pracownicy naszej Grupy mogą również korzystać z pozafinansowych form motywacji, w ramach których należy wyróżnić:

 • Pomysłodajnię – program umożliwiający realizację własnych inicjatyw, usprawnień pracy własnej i współpracowników;
 • Integrację Pracowników poprzez udział w wolontariacie pracowniczym;
 • Możliwość angażowania się Pracowników na rzecz lokalnych społeczności, np. w ramach akcji „Potęga poMocy”;
 • Konkursy dla Pracowników i ich dzieci;
 • Ruchomy czas pracy.

Znaczącym elementem naszej kultury są też spotkania integracyjne oraz wydarzenia, które możemy wspólnie obchodzić. W ciągu roku nasze spółki organizują wydarzenia, które sprawiają, że Pracownicy mogą zacieśnić współpracę i wymienić się doświadczeniami. Spotkania są również okazją do rozwijania swoich pasji i sposobem do lepszego poznania się poza miejscem pracy.

Najczęściej obchodzone wspólne wydarzenia w naszej Grupie to: Dzień Energetyka, spotkania z Pracownikami odchodzącymi na emeryturę, Wigilia Grupy Enea, spotkania wigilijne w poszczególnych spółkach.

Ponadto spółki z okazji szczególnych rocznic lub wydarzeń organizują w ciągu roku również inne spotkania, np. w 2018 roku Enea Centrum zorganizowała Galę 5-lecia spółki, na którą zostali zaproszenie wszyscy Pracownicy.

PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE

Grupa Enea podejmuje liczne aktywności na rzecz Pracowników i ich rodzin, wdrażając nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową, a życiem rodzinnym. Są to:

 • Uprawnienia związane z czasem pracy (elastyczne godziny pracy);
 • Pakiety medyczne dla całej rodziny na atrakcyjnych warunkach;
 • Karty MultiSport dla całej rodziny na atrakcyjnych warunkach;
 • Dofinansowanie do wypoczynku (a także kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci Pracowników);
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych i zdarzeniach losowych poprzez działalność Fundacji Enea;
 • Możliwość uczestnictwa rodzin Pracowników w przedsięwzięciach sportowych i kulturalnych;
 • Konkursy dla Pracowników i ich dzieci;
 • Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli (uzależnione od wysokości dochodu);
 • Pożyczki na budowę domów, zakup mieszkań;
 • Pożyczki na remonty i modernizacje. 
SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW

Zdanie naszych Pracowników jest dla nas ważne, dlatego w 2018 roku zostało przeprowadzone pierwsze, na tak dużą skalę (9 spółek z Grupy Enea), Badanie Satysfakcji Pracowników. Zapewnia nam ono aktualną i ustrukturyzowaną wiedzę, dzięki której jesteśmy w stanie udoskonalać nasze środowisko pracy. Poza tym dostarcza informacji, jak Pracownicy postrzegają swoje najbliższe otoczenie, jak oceniają komunikację oraz możliwości rozwoju. Badanie spotkało się z dużym zainteresowaniem Pracowników co potwierdziło, że chcemy  kształtować przestrzeń do rozwoju, budować komfortowe i inspirujące miejsce pracy oraz konkurencyjną firmę. Wyniki badania pozwoliły nam na lepsze planowanie kluczowych procesów HR. W trakcie badania skupiliśmy się na jedenastu obszarach. Uzyskane wyniki badania pozwoliły na wyznaczenie konkretnych działań na kolejny rok, wspierających wzrost satysfakcji i zaangażowania Pracowników.

Badane obszary satysfakcji:

 • Moje miejsce pracy – wskazujące na poziom satysfakcji Pracowników z dostępności i jakości narzędzi, stosowanych zasad BHP, systemów i rozwiązań IT oraz otaczającego środowiska pracy, jak np. pomieszczenia socjalne;
 • Przyjazne miejsce pracy – uwzględniające czynniki społeczne mówiące o szacunku, równym traktowaniu, obiektywnej ocenie oraz poczuciu stabilizacji pracy;
 • Mój zespół – obszar uwzględniający najbliższe otoczenie społeczne członków zespołu, w jakim pracuje uczestnik badania;
 • Komunikacja – uwzględniająca aspekt komunikacji indywidualnej np. możliwość wyrażania opinii własnej oraz ogólnofirmowej związanej np. z komunikowaniem zmian;
 • Współpraca z przełożonym – szerokie spektrum możliwości oceny umiejętności menedżerskich przełożonego, jako jednego z kluczowych czynników satysfakcji Pracowników i w wielu sytuacjach łącznika pomiędzy nimi a organizacją;
 • Informacja zwrotna – uwzględniająca czynniki kultury organizacyjnej, umożliwiająca Pracownikom doskonalenie i rozwój na podstawie informacji o jakości pracy otrzymanej od przełożonego;
 • Możliwość rozwoju i dostępność szkoleń – wskazujące na poziom satysfakcji związanej z realizacją ambicji zawodowych zarówno w kontekście awansów jak i nabywania nowych kwalifikacji oraz kompetencji;
 • Organizacja pracy i współpraca między jednostkami organizacyjnymi - dotyczące aspektów zarówno organizacji pracy na stanowisku, jak i wpływu na współpracę pomiędzy różnymi częściami struktury organizacyjnej;
 • Ocena warunków wynagradzania i świadczeń pracowniczych – szczególnie istotny i wrażliwy aspekt zarządzania oparty o motywację finansową i pokrewną (programy benefitowe, świadczenia ogólnozakładowe czy systemy premiowe i mechanizmy podwyżkowe);
 • Postrzeganie wizerunku firmy i kultura organizacyjna – dające możliwość oceny oczami Pracowników dotychczasowych nakładów, jakie firma poniosła na kształtowanie jej wizerunku i budowanie kultury organizacyjnej;
 • Ja w firmie – obszar mówiący o subiektywnym poczuciu zaangażowania Pracowników zarówno w realizowane zadania na stanowisku, jak i w szerzej rozumiane sprawy firmy.