Przychody na poziomie 12,7 mld zł oraz lepsze wyniki o 11 % niż w roku poprzednim. Osiągnięcie efektów finansowych, operacyjnych i inwestycyjnych. Podejmowanie działań wpływających na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szanowni Państwo,

z satysfakcją przekazuję Państwu Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za rok 2018, który podsumowuje osiągnięte wyniki w kluczowych obszarach naszej działalności. Miniony okres był czasem wytężonej pracy i wymagał zaangażowania w wielu obszarach. Firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa Enea, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich. Elastycznie reagowaliśmy na nowe regulacje dla rynku energii, rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2, a także rosnące koszty paliwa i transportu. Konsekwentnie przygotowujemy i wprowadzamy elementy głębokiej transformacji Grupy Enea, dostosowującej naszą firmę do wymogów otoczenia krajowego, europejskiego i światowego. Kluczowym elementem tej transformacji są liczne inicjatywy służące zmniejszaniu wpływu firmy na środowisko naturalne i jednoczesny wzrost świadomości społecznej w zakresie ekologii. Niezmiennym elementem naszego podejścia do biznesu jest polityka, zakładająca zrównoważony rozwój.

W minionym roku wypracowaliśmy 12,7 mld zł przychodów i uzyskaliśmy o 11 % wyższą wartość niż w roku poprzednim. Kondycję finansową Grupy potwierdziły również zewnętrzne instytucje finansowe, oceniając naszą sytuację jako stabilną.

Koncentrując się na działaniach operacyjnych oraz realizacji celów finansowych, nie ograniczyliśmy swojej aktywności w pozostałych obszarach życia biznesowego. Od lat jesteśmy zwolennikiem działań pro-środowiskowych oraz aktywnym uczestnikiem ważnych inicjatyw społecznych. Dlatego rok 2018 był również czasem poświęconym na budowanie realnej wartości dla otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Jako Grupa działamy w sposób odpowiedzialny, transparentny i etyczny. Popieramy idee, które wspierają przedsiębiorstwa w budowaniu zrównoważonego biznesu. W tym roku, po raz pierwszy chcieliśmy podzielić się z Państwem tym, w jaki sposób przyczyniliśmy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Naszą ambicją jest wskazanie drogi innym podmiotom, które są gotowe znaleźć równowagę pomiędzy budową wartości finansowej a pozafinansowej. Podsumowując nasze działania w tym zakresie, wpłynęliśmy na osiągnięcie celu nr 4 „Dobra jakość edukacji”, nr 5 „Równość płci”, nr 7 „Czysta i dostępna energia”, nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca” oraz nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”.

W naszych działaniach związanych z zapewnieniem dobrej jakości edukacji oraz promowaniem potrzeby rozwoju intelektualnego, angażowaliśmy się w organizację praktyk i staży, które pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe młodzieży. Obejmowaliśmy patronatami szkoły, oferując rozwój dla uczniów oraz wsparcie finansowe dla placówek. Kontynuowaliśmy autorski program „Enea Akademia Talentów”, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju pasji wśród młodych osób. Ponadto, inicjowaliśmy projekty edukacyjne skierowane do lokalnych społeczności. Grupa stawia też na rozwój naszych pracowników, umożliwiając im udział w organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz kursach e-learningowych. Zachęcamy również do poszerzania wiedzy w trakcie studiów podyplomowych oraz konferencji.

Realizujemy założenia celu odnoszącego się do osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez inicjatywy skierowane do nich. W związku z tym, zrealizowaliśmy cykl spotkań poświęcony zdrowiu, urodzie i bezpieczeństwie, który odbywał się pod hasłem „Elektrownia Kobiet – Forum Kobiet”. Ponadto wspólnie z Fundacją Enea, w ramach projektu „Enea dla Zdrowia” zorganizowaliśmy badania cytologiczne dla kobiet z gminy Kozienice. Jednocześnie podjęliśmy się inicjatywy, mającej na celu uświadomienie kobietom, konieczności przeprowadzania regularnych badań piersi mających na celu wczesną diagnozę zmian rakowych. Inną formą wsparcia, były również zajęcia nordic walking, które poza dydaktyką umożliwiały wymianę doświadczeń dotyczących zdrowego stylu życia.

Istotnym zagadnieniem było dla nas przyczynienie się do zapewnienia społeczeństwu stabilnego dostępu do energii elektrycznej. W tym względzie podjęliśmy m.in. partnerstwo w ramach Leszczyńskiego Klastra Energii, którego celem jest uzyskanie równowagi rynkowej pomiędzy popytem a podażą energii elektrycznej. Rozwijaliśmy produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w oparciu o nasze aktywa wytwórcze. Dzięki temu w minionym roku, wyprodukowaliśmy o prawie 11 % więcej energii elektrycznej, pochodzącej z alternatywnych źródeł energii. Koncentrowaliśmy się również na ograniczeniu jednostkowej emisji CO2 w ramach źródeł wytwarzających energię. Zrealizowaliśmy inwestycje i wykonaliśmy prace modernizacyjne, które znacząco wpłynęły na ciągłość dostaw i efektywność energetyczną.

Ważnym obszarem naszego wpływu okazały się działania wpływające na wzrost gospodarczy i zapewnienie godnej pracy. Powyższy cel realizowaliśmy poprzez przejrzyste warunki zatrudnienia pracowników. W minionym roku Grupa Enea była pracodawcą dla 16,5 tys. osób. Wszystkim pracownikom zapewniliśmy równy dostęp do szkoleń, przejrzysty system premiowania i nagradzania. Nie różnicowaliśmy pracowników ze względu na płeć, rasę, narodowość, niepełnosprawność, wiek, tożsamość seksualną, przynależność związkową, pochodzenie etniczne lub społeczne, wyznawaną religię lub przekonania polityczne. Jednocześnie w wymiarze zewnętrznym prowadziliśmy prace badawcze, w zakresie nowych rozwiązań wytwarzania i pozyskiwania energii oraz paliwa o jak najniższej emisyjności. Podjęliśmy również kroki pozwalające na rozszerzenie naszej oferty dla Klientów o energooszczędne produkty, a także usługi projektu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Znaczącym wydarzeniem w naszej działalności był pierwszy pełny rok komercyjnej pracy bloku nr 11 Elektrowni Kozienice – najnowocześniejszej w skali światowej, maksymalnie przyjaznej dla środowiska naturalnego konwencjonalnej, węglowej jednostce wytwórczej. Funkcjonowanie bloku przyczyniło się do wzrostu wolumenu wytworzonej energii elektrycznej w Grupie, a sama jednostka stała się ważnym ogniwem krajowego systemu energetycznego, gwarantującym dostępność wytworzonej efektywnie energii, na potrzeby kilku milionów firm i gospodarstw domowych. Wzmocniliśmy konkurencyjność przedsiębiorstw z północno-zachodniej części Polski, poprzez warte łącznie 1 mld złotych liczne inwestycje w działające lokalnie sieci dystrybucyjne, poprawiając w ten sposób jakość dostaw energii i rozszerzając możliwości inwestycyjne na tym obszarze. Aktywność Grupy Enea na rynku produkcji, dystrybucji i sprzedaży ciepła systemowego w Białymstoku i północnej Wielkopolsce, przyczyniła się do poprawy jakości powietrza w tych regionach. Ponadto podejmowaliśmy działania w obszarze rozwoju elektromobilności w Polsce.

Prezentowane w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za rok 2018 treści ujmują najważniejsze obszary naszego zaangażowania w aspekty pozafinansowe. Mam nadzieję, że prezentowany Raport będzie dla Państwa ciekawą lekturą, a także inspiracją do podejmowania działań biznesowych w sposób zrównoważony, tak jak realizuje to Grupa Enea.

Mirosław Kowalik
Prezes Zarządu Enea SA